prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

PROKUREURS IN SUID-AFRIKA      Engels       isiXhosa       isiZulu        Setswana

Dit is die tuisblad, met ekstensiewe algemene inligting oor prokureurs en die reg in Suid-Afrika. Hier kan jy 'n prokureur soek of 'n Suid-Afrikaanse prokureursfirma, soek , hul is per provinsie gelys. Vir meer inligting oor spesifieke wetlike onderwerpe kies eenvoudig en klik op die onderwerp van jou keuse hierbo. Op hierdie webwerf kan jy die wet navors oor 'n wye verskeidenheid van regsonderwerpe. Die webblad beevat meer as 250 Wette vir diegene wat belangstel om regsonderwerpe in diepte wil bestudeer. Hierdie webwerf is 'n omvattende wetlike hulpbron met meer as 365 vrae oor Suid-Afrikaanse reg.

Hetsy u nodig vind om dringend met ‘n Prokureur te konsulteer of slegs in die toekoms dit nodig mag ag, is dit nou ‘n goeie geleentheid om meer te leer van Prokureurs en die Reg in Suid Afrika - Dit kan u van hulp wees om goed ingeligte besluite te neem wanneer u die dienste van ‘n prokureur benodig!

DIKWELS GESTELDE VRAE: PROKUREURS IN SA

  1. Hoeveel kos die dienste van prokureurs en hoe kan ek my fooie en uitgawes verminder?
  2. Wat as ek nie die dienste van ‘n prokureur kan bekostig nie?
  3. Hoe werk die Geen sukses - Geen Fooi struktuur wanneer daar met ‘n prokureur onderhandel word?
  4. Watter faktore moet in ag geneem word alvorens ‘n regsgeskil na die hof verwys word?
  5. Wat is die verskillende soorte skadevergoedings wat mens voor kan eis?
  6. My prokureur het my saak gewen, asook die koste daarvoor. Hy het sy rekening nou vir my gestuur. Hoe werk dit?
  7. Wat is sommige van die regsaktiwiteite wat ‘n prokureur dag – tot - dag beoefen?
  8. Hoe kwalifiseer ‘n persoon as ‘n praktiserende prokureur in Suid Afrika?
  9. Wat is die funksies van ‘n notaris en ‘n aktebesorger?
  10. Hoe word die belangrikste regsbronne onderverdeel in Suid Afrika?
  11. Wat is die hofstrukture van Suid Afrika?
  12. Wat is die funksie van die Prokureursorde?
  13. Hoe kan die nuwe Wet op Beskerming teen Teistering my beskerm as ek geteister word?
  14. Wat moet ek doen indien ek gepla of gedreig word m.b.t. ‘n skuldrekening wat ek nie aangegaan het nie
  15. Betaal geld gehou in ‘n Prokureur se Trustrekening rente?


1. Hoeveel kos die dienste prokureurs en hoe kan ek my fooie en uitgawes verminder?

 

 

Inleiding: In navolging van die Engelse tradisie, word die regsprofessie in Suid Afrika verdeel in die ‘balie’ en die ‘sy balie’.

Advokate (genoem ‘barristers’ in Engeland) maak die ‘balie’ op en word algemeen na verwys as ‘counsel’ in Engels. Hulle spesialiseer in die voorbereiding van hofsake, verskyning voor die hof en ander tribunale en in die verskaffing van regsopinies. Hulle word nie toegelaat om vennootskappe te vorm nie en mag slegs namens ‘n lid van die publiek optree indien opdrag gegee deur sodanige persoon se prokureur. In Desember 2016 was daar 7620 praktiserende advokate in Suid Afrika, wie almal onder die vaandel van die Suid Afrikaanse Balie Raad verenig is. Sedert April 2015 was daar 239 regters en 1568 landdroste permanent in diens in die land.

Prokureurs (genoem ‘solicitors’ in Engeland) maak die ‘sy balie’ op en word algemeen na verwys as ‘lawyers’ in Engels. Prokureurs is die algemene praktisyns van die reg, en verrig verskeie regsfunksies. Hulle hanteer regsaangeleenthede, skakel direk met hulle kliënte en praktiseer as eenmansake of in klein, medium, of groot vennootskappe. In Desember 2016 was daar 24 912 praktiserende prokureurs in Suid Afrika, wie almal onder die vaandel van die Prokureursorde van Suid Afrika verenig is. Hierdie webwerf het te make met Prokureurs

Die Regspraktyk Wet is onlangs deur President Zuma onderteken. Die wet bepaal dat ‘n Regspraktisynsraad van 7 lede die prokureurs- en advokaats professies vanuit een kantoor sal reguleer. Die Minister van Justisie sal 3 van hierdie lede aanwys. Hoostuk 1 en 2 van Hoofstuk 10 (Nasionale Forum en Oorgangsbepalings) tree in werking op 1 Februarie 2015. Die voorsienings gemaak in die Prokureurswet 53 van 1979 bly van krag en die vier provinsiale wetsgenootskappe bly gevolglik die statutêre liggame wat prokureurs reguleer totdat die Regspraktyk Wet oor die volgende drie jaar ingefaseer word. Die nasionale algemene Rules for the Attorney's Profession  het op 1 Maart 2016 in werking getree.

Regskostes is prokureurs en advokate fooie wat ‘n kliënt moet betaal. U prokureur sal aanvanklik aan u ‘n oorhoofse indikasie verskaf van die kostes verbandhoudend tot sy of haar dienste.

Aktebesorging kostes word voorgelê ooreenkomstig ‘n bepaalde skaal van ‘n amptelike tarief. Indien u dit oorweeg om onroerende eiendom te koop, kan u die Prokureur, Oordrag en Verbandkostes hier bepaal:

Indien u vir die eerste keer ‘huis koop’ kan u miskien kwalifiseer vir ‘n subsidie – hier kan u meer lees.

In sake wat sivielregtelik van aard is, hetsy in ‘n Landdros Hof of in ‘n Hoog- geregshof geding, word fooie bepaal ooreenkomstig ‘n vaste skaal soos uiteengesit in ‘n amptelike tarief. Die laaste wysigings is op 23 Januarie 2015 geteken en tree in werking op 24 Februarie 2015. Dit is in die Staatskoerant gepubliseer en u kan dit hier lees. Indien die kliënt vooraf toegestem het daartoe en na behore daaromtrent ingelig was, mag die prokureur sy heffingsskaal verhoog.

Vir nie litigasie aangeleenthede (‘n aangeleentheid wat nie die hof bereik nie), sal fooie gehef word soos ooreengekom met u prokureur, en is gewoonlik gebaseer op ‘n uurlikse tarief (of gedeelte daarvan) welke tarief aan u geopenbaar sal word alvorens die prokureur met sy werksaamhede sal voortgaan.

Indien u toegetree het tot ‘n ‘bedingingsfooi’ ooreenkoms met u prokureur, die Wet op Gebeurlikheidsgelde, 1997(Wet 66 van 1997) ingevolge waarvan die prokureur nie fooie van u sal verhaal tensy u die saak ‘wen’ nie, mag die prokureur ‘n addisionele fooi van u verhaal of ‘n persentasie van die opbrengs verhaal soos ingewin van die party wie hy of sy geregtelik vervolg het.

Vir Kriminele sake, mag ‘n prokureur ‘n tarief wat uurliks, daagliks of ‘n globale fooi uitmaak om die saak in sy geheel te hanteer, van u hef - sien ons afdeling oor Kriminele Reg vir meer inligting hieroor. Nevetec is ‘n maatskappy wat spesialiseer in die uitwis van kriminele rekords en om klarings-sertifikate te bekom van die SAPD, en hier kan u meer lees oor hul dienste.

Vermindering van u regsuitgawes en fooie

Indien u die gronde en aard van regskostes en fooie met u prokureur bespreek het, is die eerste stap reeds geneem om u regsuitgawes en fooie onder beheer te bring. Daar bestaan egter ‘n paar dinge wat u kan doen gedurende die verloop van die saak om u te help om die fooie en kostes as geheel te kan beheer:

 • Raak georganiseerd. Gedurende u inisiële onderhoud, verskaf en deel soveel inligting as wat u moontlik kan met u prokureur. Skryf die vrae neer wat u benodig beantwoord te word deur u prokureur. Dit mag help om die tyd te verminder wat gespandeer sal word deur die prokureur om u saak te ondersoek en inligting te bekom.
 • Wees deeglik. Dra al die feite oor aan u prokureur. Moenie veronderstel dat u prokureur bewus is daarvan nie. Ten einde effektief aan u saak aandag te kan gee, sal dit u prokureur help om soveel as wat moontlik is van u saak te weet. Alle inligting deur u verskaf behoort as konfidensieel hanteer te word.

 • Wees effektief. Probeer so bondig wees as moontlik.
 • Kommunikeer. Dit is van belang om die aangeleentheid met u prokureur te bespreek en u moet voorberei vir sodanige konsultasies. U behoort u prokureur in kennis te stel sou iets nuuts opduik. Dit mag die manier waarop die saak hanteer word wysig, wat aan beide u en u prokureur tyd en geld bespaar.
 • Gaan u rekening na. Maak seker dat u rekeningstaat nie kostes insluit anders as waarop u ooreengekom het om te betaal nie.

Begin van bladsy

 

No2. Wat as ek nie die dienste van ‘n prokureur kan bekostig nie?


Regsversekering Die meeste van ons sal regsprobleme ondervind gedurende ons leeftyd. As u bekommerd is oor regskostes, is regsversekering moontlik u oorweging werd.

LegalWise is die voorloper in die verskaffing van regshulp, regsadvies en die dekking van regskoste vir siviele, kriminele en arbeidsverwante kwessies aan hul Lede via direkte, telefoniese en epos-gebaseerde regsdienste deur meer as 80 dienspunte en meer as 300 geaffilieerde prokureursfirmas. LegalWise bied drie regsplanne aan die mark, elk met verskillende dekking en waardetoegevoegde dienste vir 'n maandelikse premie. Kliek hier vir meer inligting.
RegsopiniesProbonaSake is ‘n ope, aanlyn platform wat ontwikkel is as hulpmiddel vir gewone mense om die regstelsel te kan ontleed ten einde hul regte en vryhede te verseker. Deur u aangeleendheid op ProbonaSake te lys sal u die gratis opinies en/of advies van ‘n wye en ope netwerk van regskundiges uitnooi. U kan u kwelsake hier indien.
Elektroniese Dokumentasie – Regtelike entiteite kan dokumente nou elektronies bedien en uitruil in enige Suid Afrikaanse gebied teen ‘n fraksie van die normale kostes. LegalServe is ‘n leier in die veld en u kan meer oor die firma hier lees.

LetLight Legal Consultants kan behulpsaam wees in die hersiening en opstel van verskeie kommersiële en u kan hier ‘n oorsig van hul dienste lees.

Ondernemingreddingsverrigtinge – wanneer kontantvloei probleme tydelik ondervind word kan u moontlik die likwidasie van u maatskappy of beslote koöperasie voorkom deur ondernemingreddingsverrigtinge ingevolge die nuwe Maatskappyewet te oorweeg – u kan meer hier lees.

Regshulpraad

Die RHR verskaf finansiële ondersteuning aan mense wat andersins nie regskostes kan bekostig nie. In Oktober 2012 het RHR die Parlement in kennis gestel dat daar in die periode vir die vorige jaar, aan meer as 680 000 armoedige mense Regshulp en regsadvies verleen was. Regshulpraad SA word beheer deur die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (Wet 108 van 1996).

Alle Landdroshowe beskik oor regshulpraad kantore wat u behulpsaam sal wees met u regshulp navrae - hier is ‘n lys van Regshulpraad kantore, en hier ‘n lys van Landdroshowe.

Om vir regshulp te kan kwalifiseer, moet die regshulpbeampte vasstel of u aan- geleentheid binne die kader van riglyne val soos uiteengesit deur die RHR, en u sal aan ‘n ‘bemiddelingstoets’ moet voldoen wat voorskryf dat u minder moet verdien as ‘n sekere bedrag soos vasgestel deur RHR. Die bedrag word bepaal deur faktore soos u huwelikstatus en beroepstatus en word jaarliks hersien. U moet ook aantoon dat u nie beskik oor enige ander ‘likwiede bates’ soos spaarrekeningfondse wat aangewend kan word om regskostes te betaal nie en u mag selfs versoek word om ‘n finansiële bydrae tot u saak te lewer. Onthou, die RHR maak slegs voorsiening vir beperkte sake tipes. Lees meer hieroor in ons afdelings, Kriminele Reg, Egskeidings Reg, Arbeidsreg, Huweliksreg en Onderhoud Reg. Hier is ‘n aanwyser na die RHR gids.

Universiteit Regsklinieke – Die meeste universiteite se regsfakulteite het regsklinieke waar mense om hulp aansoek kan doen. Hierdie regsklinieke neem dikwels ook regshulp instruksies van die RHR.

Hof vir  Klein Eise - Eise tot en met R15 000

Indien u ‘n eis teen iemand het ten bedrae of ten waarde van R15 000 (verhoog van R12 000 tot R15 000 op 1 April 2014) of minder kan u die Hof vir Klein Eise nader - Hier is ‘n lys van HKE’s, wat in die Landdros- kantore gestasioneer is. U mag nie gebruik maak van ‘n prokureur in ‘n HKE beding nie maar u mag wel advies van ‘n prokureur ontvang ten einde voor te berei vir u saak. Die dienste van die HKE is gratis maar die hof hef tog‘n klein fooi om vir die kostes van die dagvaardings en die fooi van die Balju van die Hof voorsiening te maak. (Hier is die lys van Balju Kantore). ‘n Kommissaris is voorsittend tot die verrigtinge en hy of sy besluit wie reg en wie verkeerd is. Indien u eis vir meer is as R15 000 is mag u dit afskaal sodat u eis R15 000 of minder uitmaak.

Hier is ‘n diagram van verrigtinge d.m.v. die hof vir klein eise.

Verbruiker Regsgeskille

Baie verbruikers se regsgeskille kan besleg word sonder die hulp van ‘n prokureur Sien ons afdeling oor Verbruikersreg wat u regte verduidelik en wie om te nader wanneer u ‘n probleem ondervind.

Statutêre Liggame

Statutêre Liggame is bemagtig om bystand te verleen ten einde regsgeskille te besleg. Dit is gewoonlik goedkoper om van hierdie liggame gebruik te maak as die howe en geskille word ook gouer opgelos.

Prokureur Pro Bono Dienste

Nie- winsgewende Organisasies, asook behoeftige persone, (daardie persone met min of geen geld) wat regshulp benodig kan aansoek doen by die toepaslike Provinsiale Prokureursorde wat die aansoeke sal oorweeg en aanstuur na Prokureurs en Regsfirmas wat gebiedkundig is rakende u vraagstuk. Prokureurs verrig sodanige take op ‘n pro bono grondslag as deel van gemeenskapdiens. Volgens die Prokureursorde is daar in 2013 meer as 2000 pro bono sake verwys na prokureurs. Let asseblief daarop: hulp sal nie outomaties verleen word enkel grondig daartoe dat u NRO aansoek gedoen het nie. As algemene riglyn, sal dit afhang van die aard van die verlangde regshulp, of die NRO formeel gestig was, en of daar geouditeerde finansiële state beskikbaar is ten einde die prokureursorde in staat te stel om te bepaal of dit bekostigbaar vir die NRO sou wees om sy regs fooie self te betaal.

U kan die volledige lys bekom van provinsiale kontak persone en nommers in ons afdeling oor NRO Reg hier. NRO's word bestuur  i.t.v. die Non- Profit Organisation's Act,1997.

Slagoffers van mensereg skending, onregmatige diskriminasie, haatspraak of teistering?

 • U mag die Gelykheidshof nader- (Hier is ‘n lys van al die Gelykheidshowe wat gestasioneer is in die Landdroshowe). Enige persoon of Vereniging wat optree in eiebelang of in belang van andere mag ‘n saak voor die Gelykheids hof plaas. Hierdie howe het die bevoegdheid om te konsilieer en te besleg, interdikte toe te staan, betaling vir skadevergoeding te beveel en ‘n persoon te beveel om verskoning aan te teken.
 • Diskriminasie teen u kan plaasvind op een van die volgende gronde: ras, geslag, swangerskap, huwelikstatus, etnisiteit of sosiale herkoms, ouderdom, kleur, seksuele oriëntasie, ongeskiktheid, geloof, kultuur, taal, of geboorte. Dit is nie nodig om ‘n prokureur te bekom om ‘n saak voor die Gelykheidshof te plaas nie. Diskriminasie in die werksplek word mee gehandel deur die Arbeidshowe.
 • U kan ook Die Suid Afrikaanse Menseregtekommissie (SAMRK) nader, wie mensereg skendings ondersoek. Hulle kan ook reël dat iemand ‘n prokureur bekom om sy regte te verdedig, en kan ook sake voor die hof plaas. SAMRK is ‘n onafhanklike liggaam en is slegs onderworpe aan die Konstitusie en Parlement. Enigeen kan ‘n klagte voor SAMRK l? en u mag dit sonder ‘n prokureur doen. Volgens die Kommissie behels aantygings van rassisme 80% van die 10 000  klagtes wat die Kommissie jaarliks gemiddeld ontvang.
 • Indien u sou voel dat daar teen u gediskrimineer is op grond van geslag, kan u ‘n klagte indien by die Kommissie vir Geslagsgelykheid (KGG). Die KGG is ‘n onafhanklike liggaam verantwoordbaar slegs aan die Konstitusie en die Parlement. Enigeen kan ‘n klagte voor hulle plaas en u kan dit sonder ‘n prokureur doen.
 • U mag die kantore van die Openbare Beskermer nader as u benodig dat enige van die volgende eise ondersoek word: wanadministrasie van die regering, regeringsamptenare wat hulle magte misbruik, onbetaamlike optrede van publieke beamptes, en korrupsie van openbare fondse deur publieke beamptes. Die Openbare Beskermer mag ook geskille besleg, en verwys aangeleenthede na ander agentskappe. In die Augustus 2013 jaarlikse verslag aan die Parlement het die Publieke beskermer meegedeel dat haar kantoor 33 777 klagte ontvang het vir die 2012 tot 2013 periode, wat 6 400 meer was as die vorige jaar, en waarvan 22 400 afgehandel  was. Hier is ‘n lys van Kantore van die Openbare Beskermer.

Laaste wil en testament

Die Prokureursorde van Suid Afrika  tesame met die samestel- lende lede daarvan, organiseer ‘n Nasionale Testament Week elke jaar, met vele firmas en prokureurs wat hulle dienste aanbied, pro bono, gratis, vir lede van die publiek wat ‘n testament wil laat opstel deur kundige professionele persone. Dit is een van die jaarlikse nasionale inisiatiewe daarvan. Hier is die relevante verwysing na die Prokureursorde webwerf.

Pro Scripto is een van die vooraanstaande forensiese dokument eksaminatore in SA - as jy twyfel oor die egtheid van 'n dokument (soos 'n testament) 'n handtekening of handskrif, kan jy hulle hier kontak.

Die Regsbronne - Sentrum

Die RBS is ‘n onafhanklike nie profyt regssentrum wat poog om die reg te gebruik om geregtigheid,demokrasie en die realisasie van sosio-ekonomiese regte te bewillig. Dit word vir die kwesbare en gemarginaliseerde gedoen, insluitend armoediges, daklose en grondlose mense en gemeenskappe teen wie gediskrimineer word weens ras, klas, geslag, gebrek of weens sosiale, ekonomiese, en historiese omstandighede. Werk word aan meer as 65 prokureurs en personeel verskaf in die kantore in Johannesburg, Durban, Pretoria en Grahamstad en werk dikwels saam met ander private gemeenskapsorganisasies.

Prokureurs vir Menseregte

PMR is ‘n onafhanklike menseregte organisasie met ‘n lang rekord van mense regtelike aktivisme en openbare belang litigasie in Suid Afrika. PMR gebruik die reg as ‘n positiewe instrument vir verandering en om die demokratisering van die Suid Afrikaanse gemeenskap te verdiep. Om dit te bewillig word gratis regsdienste bewillig aan kwesbare, gemarginaliseerde en armoedige individue en gemeenskappe, beide nie nasionaal en Suid Afrikaans, wie slagoffers is van onregmatige inbreukmaking op hulle konstitusionele regte. Regsklinieke daarvan bestaan in Johannesburg, Pretoria en Durban, sowel as kantore in Stellenbosch en Upington.

ProBono.Org  

ProBono.Org reël die lewering van gratis regsdienste aan armes deur privaat regslui. Dit is die eerste, en steeds die enigste, sodanige organisasie in Suid-Afrika. ProBono.Org verseker dat pro bono regsdienste aan duisende arm kliënte verskaf word deur middel van hul netwerk van regsfirmas, onderwyl Suid-Afrika nog spook om die erfenis van ingeburgerde diskriminasie en kroniese armoede aan te spreek. Hulle innoverende besigheidsmodel sorg daarvoor dat uitstaande regsadvies van miljoene rande deur privaat regslui aan die kwesbaarste en afgeskeepste burgers gebied word. Hulle mikpunt is nie om die gebrek aan regsdienste vir armes per se te verbeter nie, maar eerder om ‘n verandering van die regsberoep te bewerkstellig, sodat regslui meer betrokke en aktief sal raak by die bevordering van die regte van armes, asook die “Rule of Law”.

ProBono.Org se dienste sluit, onder andere, die verlening van pro bono regsdienste aan meer as 6500 kliënte per jaar in, vanaf hulle kantore in Johannesburg en Durban. Dit sluit ook die bestuur van ‘n algemene verwerkingsentrum vir regsaangeleenthede in, waar daar met kliënte konsulteer word, en hul sake beoordeel word en na privaat regspraktisyns verwys word vir gratis regsadvies. ProBono.Org hou gratis, weeklikse regsklinieke vir vlugtelinge, persone met behuisingsprobleme of diegene wat slagoffers was van polisiegeweld, asook verbruikers met verbruikersverwante probleme. Gratis regsadvies word ook gegee aan nie-regeringsorganisasies en gemeenskapsorganisasies, asook aan klein besighede wat regsadvies benodig oor hoe om ’n besigheid te begin.

Oplossing van geskille sonder om die hof te nader

Baie geskille kan opgelos word sonder dat die hof genader hoef te word en dit is ook gewoonlik ‘n baie goedkoper opsie vir geskilbeslegting. Verskillende wyses om te poog om geskille buite die hof te besleg sluit in:

Beraadslaging wat beteken dat mense wat ‘n probleem het met mekaar kommunikeer daaroor en probeer om dit op te los deur oplossings te vind wat gepas is vir beide kante.

Mediasiemediasie vind plaas wanneer mense met ‘n probleem toestem dat ‘n ander persoon optree as tussenganger en hulle help om hulle probleem op te los. Sommige van die reëls wat Landdroshofverrigtinge bepaal, is gewysig en die​ Hof​-g​eannekseer bemiddeling is amptelik deur die Departement van Justisie op 16 Februarie 2015 bekendgestel. Die bemiddeling diens bied 'n alternatiewe dispuut resolusie meganisme wat dit moontlik maak vir onderhandelde skikking tussen​ die​ partye en verlig litigasie koste. Wanneer daar 'n geskil is tussen die partye, sal 'n bemiddelaar help met die identifisering van kwessies en gebiede van kompromie​ probeer vind​, teen 'n goedkoper en vaste tarief. Dit is die beginfase van die projek, waar die aanvanklike fokus sal wees op ​siviele​ en familie geskille​ wat binne die jurisdiksie van die distrik en plaaslike howe​ val​ ​(wat huidiglik staan op R200 000 en R400 000 onderskeidelik​)​ - die partye ​kan egter​ wel ​​​toestemming gee dat hierdie ‘geldelike jurisdiksie’ verhoog kan word buite die voorgeskrrewe perke. Kontak die ​Hof-​anneks​asie bemiddeling Projek Kantoor (012) 315 4615/6 of e-pos mediation@justice.gov.za . U kan hier meer lees hoekom bemiddeling 'n meer verkiesliker alternatief as litigasie is. Mediasie spaar beide tyd en geld, siende dat dit juis daar is om duur litigasie en regsprosesse te vermy. Equillore is ’n leier in Alternatiewe Dispuut Oplossings (ADO) in Suid-Afrika en bied mediasiedienste in die Kommersiële en Openbare Sektore, Arbeid en Verbruikersreg velde. Lees meer oor hulle dienste hier.

Arbitrasie – geskied wanneer persone wat ‘n probleem het ooreenkom dat ‘n ander persoon (genoem ‘n arbiter) luister na hulle argumente en ‘n bevinding maak wat beide die partye vooraf ooreengekom het om na te volg.  

Christopher Consulting bied 'n omvattende reeks van litigasie (befondsing) oplossings en jy kan 'n oorsig van hul dienste hier lees.

Klasaksie regsgeding – ’n Klasaksie kan rofweg beskryf word as ’n eis wat ’n wanpraktyk aanspreek op ’n groot skaal. Voordat ’n klas aksie ingestel kan word, moet ’n aansoek deur ’n hof toegestaan word wat die eis as ’n klasaksie sertifiseer. Die eerste suksesvolle klasaksie in Suid-Afrika is deur broodverspreiders gebring, wat die saak oor die prysvasstelling van brood deur verspreiders in die Grondwetlike Hof in 2013 aangevoer het. In Augustus 2014 het Transnetpensionarisse die reg gekry om met ’n klasaksie teen die Transnet en twee aftreefondse voort te gaan. Pensionarisse wat ’n pensioen ontvang van hierdie fondse af, sal vanself in die klasaksie ingesluit word, tensy hulle verkies om nie daarvan deel te wees nie.

Begin van bladsy

 

3. Hoe werk die Geen sukses - Geen Fooi struktuur wanneer daar met ‘n prokureur onderhandel word?

 

 

Dit word ook na verwys as ‘n gebeurlikheidsfooi ooreenkoms wat beteken dat die Prokureur of Regsfirma slegs ‘n fooi van u sal verhaal indien sukses behaal word met u saak. Dit sal ‘n gebeurlikheidsfooi ooreenkoms uitmaak ooreenkomstig die Wet op Gebeurlikheidsgelde, 1997(Wet 66 van 1997).

Sou die prokureur u saak verloor, sal u dus nie vir enige koste verantwoordelik wees nie. Indien die prokureur sukses behaal is hy of sy geregtig om van u ‘n addisionele fooi te verhaal of op ‘n persentasie van die opbrengs verkry vanaf die party wie geregtelik vervolg was.

Indien die sukses fooi die Prokureur se algemene fooi oorskry, mag sodanige hoër fooi-

 • Nie die Prokureur se algemene fooi met meer as 100 persent oorskry nie.
 • In die geval van ‘n eis gegrond op die betaling van ‘n bedrag geld, nie meer as 25 persent van die totale bedrag toegestaan, of enige bedrag deur die Kliënt as gevolg van dienooreenkomstige verrigtinge, oorskry nie.

Die gebeurlikheidsfooi mag aanwending vind in die volgende soorte sake:

 • Eise vir regsaanspreeklikheid
 • Eise teen die Padongelukkefonds ( POF )
 • Eise ten opsigte van mediese wanpraktyke
 • Eise vir openbare regsaanspreeklikheid, byvoorbeeld, eise teen die Ministers van Polisie, Gesondheid, Transport en die Suid Afrikaanse Nasionale Padagentskap.

Die inisiële konsultasie om u eis te oorweeg en vas te stel is gewoonlik gratis. Sien ons afdeling oor

Persoonlike Beseringe Reg vir meer inligting.

Begin van bladsy

 

4.Watter faktore moet in ag geneem word alvorens ‘n regsgeskil na die hof verwys word?


Indien u nie in staat is om ‘n regsgeskil met ‘n ander party te besleg deur middel van ‘n onderhandelingsproses nie, en geen ander regsmiddel beskikbaar is nie, mag u om herstel aansoek doen by die howe. Ongeag die omstandighede, sal enigeen wat ‘n party is tot ‘n geskil, oor ‘n regsmiddel beskik indien inbreuk gemaak was op een van sy regte, of indien oor ‘n grondige verweer beskik word ter weerlegging van ‘n eis wat teen hom of haar ingestel was. Dié beginsel word uitgewys deur die stelreël Ubi jus ibi remedium – waar daar ‘n reg is, is daar ‘n regsmiddel.

Hoe dit ook al sy, die antwoord op ‘n ‘n eiser se vraag: ‘Beskik ek oor ‘n reg?’ is slegs die intree stap vir die inisiëring van regsverrigtinge. Ander vrae wat beantwoord moet word is:

 • Watter hof moet genader word? Dit is ook belangrik om te let op die Jurisdiksiebedrae vir skuldoorsake in die verskillende howe, wat laas op 1 Junie 2014 aangepas is. Lees meer oor beide die Jurisdiksiebedrae van die Distrikshof, sowel as die StreekHof.
 • Wat is die aard van die verrigting wat gevolg moet word?
 • Welke regsmiddel is gepas?
 • Welke dokumente moet aangevra word?
 • Wat behels die kennisgewing wat aan die ander party verskaf moet word?
 • Wat is die aard van die getuienis wat voor die hof geplaas moet word?
 • Watter prosedures moet tydens die hofverrigtinge gevolg word?
 • Wat moet gedoen word ter afdwinging van enige bevele gemaak deur die hof?
 • By welke hof moet die appèl ingedien word sou ‘n uitspraak ongunstig wees?

Begin van bladsy

 

5. Wat is die verskillende soorte skadevergoedings eise en hoe word vergoeding bepaal?


Indien u ‘n besering opdoen of skadeverlies ly as gevolg van ‘n ander persoon se optrede of versuim om op te tree, mag u die skade verhaal of kompensasie van daardie persoon eis, mits u kan bewys dat:

 • Hy kontrakbreuk gepleeg het, of
 • Hy privaatregtelik ‘n onreg (delik) gepleeg het soos ’n persoonlike besering of laster.

Kontrakbreuk – skade vir kontrakbreuk, soos by koop en verkoop, word toegeken op die prinsiep dat, deur betaling, die benadeelde party in dieselfde finansiële posisie geplaas moet word as waarin hy sou wees as die kontrak na behore nagekom was, ongeag of die kontrakbreuk ernstig genoeg was om kansellasie daarvan te veroorloof. Die verlies, wat opgemaak kan word deur ’n aksie in te stel, is die daadwerklike monetêre verlies (damnum emergens) gely en monetêre profyt (lucrum cessans) nie verkry. Sien ons afdeling oor Kontrakte reg vir meer inligting.

Besering – gewoonlik, vir beserings veroorsaak deur ‘n delik (‘n onreg privaat- regtelik veroorsaak), word die verskil tussen die finansiële stand tans en die posisie waarin hy sou wees indien die delik nie plaasgevind het nie, uitgewys. Die vergoeding voorsien vir die daadwerklike verlies, die waarskynlike toekomstige verlies, en kompenseer vir pyn en ongeskiktheid. Sien ons afdeling oor Persoonlike Beseringe reg, vir meer inligting.

Laster – waar ‘n klaer se reputasie geskend was word vergoeding betaal vir die resulterende belediging, oneer en smart. Sien ons afdeling oor Laster vir meer inligting.

Eiendomsskade - waar u eiendom onregmatig beskadig of vernietig was, kan u skade bereken word op grond van die verlies in waarde van u eiendom weens die skade aangerig. Die herstelkoste mag ‘n paslike wedersydse maatreël wees mits dit nodig en billik is, indien dit nie die koste van vervanging oorskry nie en as dit die eiendom sal herstel tot die stand waarin dit voorheen was. Alhoewel u ook mag eis vir vergoeding vir verlies en gebruik van profyte, mag die verlies nie te ver verwyderd wees nie – dit moet binne die voorsiening van ‘n redelike persoon wees – en u moet redelike stappe neem om dit te verminder.

Skade na dood – dit is moontlik om vier verskillende regsaksies in te stel vir skade wat spruit uit ‘n fatale ongeluk:

 • Afhanklikes kan eis vir verlies van finansiële onderhoud.
 • Die eksekuteur, wat namens die oorledene se boedel optree, kan skadevergoeding eis vir pyn en lyding veroorsaak aan die oorledene indien geregtelike stappe reeds deur hom ingestel was.
 • Begrafnis onkoste kan geëis word.
 • Mediese en hospitaal onkoste voor afsterwe kan geëis word.

Ander privaatregtelike onregte:

 • Aantasting van eer – (anders as by reputasie, wat laster is) word gewoonlik op dieselfde wyse as vir laster bereken.
 • Egbreek – verlies is gebaseer op die inbreukmaking op die klaer se eer en huwelik, verswarende en versagtende omstandighede word in aanmerking geneem. Die Appélhof het hierdie wet in September 2014 afgeskaf en dit "argaïes" genoem. Dit is beskryf as komende uit 'n era to 'n man "eiendomsregtelike belange" in sy vrou gehad het. Die hof het bepaal dat "wanneer metgeselle nie meer moreel aan mekaar gebonde is nie, die huwelik sal misluk en dat dit waarskynlik nie sal verander deur 'n derde party te straf nie".
 • Onregmatige arrestasie en gevangenskap. Dieselfde reël word ook toegepas in gevalle van kwaadwillige vervolging, onregmatige arrestasie en gevangenskap.
 • Onregmatige inbreukmaking op bedryf of handel – skadevergoeding moet die klaer herstel in sy finansiële posisie voordat die delik plaasgevind het.
 • Kopieregbreuk – ingevolge Die Wet op Kopiereg, reguleer spesiale reëls verlies wat opgevolg word met ‘n aksie vir kopieregbreuk.
 • Patentreg oortredings– Die profyt gemaak deur die verweerder mag opgeeis word. (sien die Wet op Patente

Begin van bladsy

 

6. My prokureur het my saak gewen, asook die koste daarvoor. Hy het sy rekening nou vir my gestuur. Hoe werk dit?


Daar is 2 soorte regskoste :

Party-en-Partykoste - Dit is regskoste wat noodsaaklik is om die litigasieproses glad te laat verloop. ’n Suksesvolle litigant sal gewoonlik party-en-partykoste toegeken word. Dit sal byvoorbeeld die koste van ’n prokureur wees om instruksies te neem om die ander party te dagvaar, die dagvaarding op te stel, te antwoord op die verweerder se verweerskrif, om nadere besonderhede aan te vra, om vir ’n verhoor voor te berei en in die hof op te tree. Die tarief word van tyd tot tyd aangepas – die laaste aanpassing het op 24 Februarie 2015 in werking getree.

Prokureur-en-kliëntkoste - Dit is al die regskoste, bo en behalwe die party-en-partykoste, wat ’n prokureur geregtig is om te verhaal van sy kliënt vir professionele dienste gelewer. Dit is betaalbaar ongeag die uitslag van die regsproses. ’n Advokaat se opinie wat voor ’n hofsaak aangevra is (en voor daar besluit is om te dagvaar) is dus nie deel van prokureur-en-kliëntkoste nie. Onthou - Die voorgeskrewe fooie geld slegs indien daar nie tussen u en u prokureur ooreengekom is dat fooie teen ’n hoër skaal gehef sal word nie.

Begin van bladsy

7. Wat is sommige van die regsaktiwiteite wat 'n prokureur dag-tot-dag beoefen?


‘n Prokureur het direkte kontak met ‘n kliënt en beoefen regs georiënteerde besigheidstransaksies op ‘n daaglikse grondslag, soos:

 • Die registrasie van verbandaktes
 • Die opstel van testamente en kontrakte
 • Die registrasie van maatskappye
 • Boedelbeplanning
 • Aansoeke vir lisensies en permitte
 • Voorbereiding en aanbieding van hofsake

Hier is die lys van die Hooggeregshowe en Meesterskantore , en hier die lys van Landdroshowe.

Begin van bladsy

 

8. Hoe kwalifiseer ‘n persoon as ‘n praktiserende prokureur in Suid Afrika?


Die toelatingsvereistes vir prokureurs in Suid Afrika word voorgeskryf deur die Wet op Prokureurs, 53 van 1979 en die reëls gepromulgeer ingevolge die Wet. Die mees betreklike voorvereistes is die volgende:

 • Persoonlike geskiktheid – ‘n persoon moet as geskik bevind word deur die Prokureursorde en die Hooggeregshof alvorens hy of sy toegelaat kan word as ‘n prokureur.

 • Akademiese kwalifikasies – die enigste akademiese kwalifikasie tans erken vir doeleindes om as prokureur toegelaat te word is ‘n LLB graad (die kursus duur mag nie minder as 4 jaar wees nie) toegestaan deur enige Universiteit in die Republiek. Studente wat in die regte wil studeer by Wits Universiteit, sal van 2015 af moet kies tussen 'n driejaar - BA(Regte) of BCom(Regte) Graad voordat hulle in aanmerking sal kom vir 'n tweejaar, nagraadse LLB - Graad. Ander universiteite kan dalk ook so begin maak. Hier is n lys van die universitiet se rgesfakulteite.

 • Toelatings eksamen vir Prokureurs – moet dit suksesvol voltooi het voor toelating.

 • Diens as Leerklerk of onder Dienskontrak

 • Geskikte regsondervinding – voorsiening is gemaak dat ‘n persoon aansoek mag doen vir vrystelling van kontraktuele diens, sou hy of sy ‘n voorafgaande 5 jaar periode voltooi het in ‘n ‘geskikte ondervindings’ area.

 • Verpligte praktiese regsopleiding – ‘n persoon moet ‘n praktiese regs opleidingkursus bywoon, wat erken word deur ‘n prokureursorde in Suid Afrika.

 • Voorskriftelike praktykbestuur – alle prokureurs aan wie ‘n eerste Getrouheidsfonds sertifikaat uitgereik staan te word, is sedert 14 Augustus 2009 verplig om ‘n kursus in praktykbestuur te deurloop.

'n Mens is natuurlik nooit "te oud" om in die regte te studeer of te praktiseer nie. Lees gerus meer en word inspireer deur Cornelia Leonard van Johannesburg (Leonard Prokureurs), wat haar praktyk se deure in 2014 op die rype ouderdom van 66 geopen het. En natuurlik - Nelson Mandela - wat sy LLB - Graad in 1989 op die ouderdom van 69 verwerf het! Vir verdere inligting kontak die Prokureursorde van Suid Afrika.

Begin van bladsy

 

9. Wat is die funksies van ‘n notaris en ‘n aktebesorger?

 

 • 'n Notaris is ‘n prokureur, wie, nadat hy of sy die voorgeskrewe eksamens geslaag het, deur die Hooggeregshof toegelaat was as ‘n notaris. Slegs ‘n notaris het die reg om ‘n notariële akte te trek, te sertifiseer en te attesteer, soos ‘n huweliksvoorwaardekontrak, kontrakte wat serwitute skep, lang termyn huurkontrakte en huurooreenkomste betreklik tot mineraalregte.
 • ‘n Notaris waarmerk ook sekere formele dokumente. Elke akte gepasseer deur ‘n notaris het ‘n besonderse seel geheg daaraan, en ‘n afskrif daarvan moet deur hom bewaar word in sy of haar protokol (a spesiale l?er) wat van bladwysers voorsien moet word, en wat van tyd tot tyd gebind word, en in veilige bewaring gehou word.
 • 'n Aktebesorger is ‘n prokureur, wie, nadat hy of sy die voorgeskrewe eksamens geslaag het ten opsigte van die reg, praktyk en prosedure van aktebesorging, wat afgeneem was soos voorgeskryf deur die Wet op Prokureurs van 1979, toegelaat is deur die Hooggeregshof as ‘n aktebesorger van onroerende eiendom.
 • Aktebesorgers voer oordrag aktes en verbandaktes (onder andere) uit en liasseer dit in ‘n aktesregister (sien Deeds Registry Act), waar dit dan deel vorm van die openbare argief. Aktebesorging is van ‘n hoog gespesialiseerde aard en volgens die Prokureurs- orde bestaan daar tans 5001 aktebesorgers in Suid Afrika.

Begin van bladsy

 

10. Hoe word die belangrikste regsbronne onderverdeel in Suid Afrika?


Internasionale Reg, soms genoem openbare internasionale reg is die regsbron wat verhoudinge tussen verskillende state reël in tye van vrede, oorlog en neutraliteit.

Konflik van Wette soms genoem internasionale privaatreg deel met die seleksie probleme ten opsigte van welke regsisteem aanwending behoort te vind in ‘n dispuut wat ‘n buitelandse element insluit en waarin twee of meer sisteme betrokke mag wees.

Nasionale Reg soms genoem ‘die wette van die land’ verwys na die regsbron van regsreëls wat afgedwing word binne die betrokke kader daarvan.

Prosesreg omvat die regsbron van reëls wat die regte toegestaan onder substantiewe (nodige) reg beheer, en bestaan uit die siviele en strafprosesreg, en bewysreg, wat voorskryf hoe feite in geskil, in ‘n kriminele of ‘n siviel regtelike saak, bewys moet word.

Substantiewe Reg omsluit daardie vertakkings van die reg wat die ontstaan, werking en beëindiging van regte en verpligtinge reël, en kan onderverdeel word in publiek en privaatreg.

 1. Publiekreg reël die verhouding tussen die staat en sy onderdane, en bestaan uit administratiewe reg, staatsreg, kriminele reg, arbeidsreg en belasting reg.
 2. Privaatreg raak die onderdane van die staat en hulle verhoudinge met mekaar aan. Dit sluit in die persone en familiereg, handelsreg (wat insluit maatskappyreg, die reg op verhandelbare dokumente en insolvensie reg), eiendomsreg, erfreg en verbintenis reg (wat onderverdeel word in kontraktereg, deliktereg en die reg op onregmatige verryking).

Die bovermelde uiteensetting omvat nie al die vertakkings van die reg nie, addisioneel daartoe dat daar heelwat oorvleueling tussen die verskillende regs vertakkings bestaan.

Begin van bladsy

 

11. Wat is die hofstrukture van Suid Afrika?

 

Sedert April 2015 was daar 239 regters en 1568 landdroste permanent in diens in die land.

Die algemene howe is:

 • Konstitusionele Hof : die 17de Konstitusionele wysiging verskans dié Hof as die hoogste hof van die land. Die Wet herskryf ook Artikel 167 van die Konstitusie wat nou bepaal dat die Konstitusionele Hof jurisdiksie het in alle konstitusionele sake sowel as enige ander saak waaraan dit toestemming verleen om te appelleer.
 • Appèlhof
 • Hooggeregshowe
 • Streekshowe en Landdroshowe
 • Howe vir Klein Eise
 • Gemeenskaphowe en Kapteins en Hoofmanne howe

Howe wat deel met besondere sake tipes:

 • Appèlhof vir Arbeidssake: het te make met appèlle van die Arbeidshof. Die 17de Konstitusionele wysiging maak dit nie meer moontlik om te appelleer van die Appèlhof vir Arbeidssake na die Appèlhof van die Hooggeregshof nie – in stede sal partye nou die Konstitusionele Hof moet nader wat diskresionêr mag besluit of verlof tot appèl toegestaan sal word of nie.
 • Arbeidshof: te make met geskille gereël deur die Wet op Arbeidsverhoudinge
 • Grondeise Hof: deel met grondeise en grondbesit kwessies
 • Gesinshowe: deel met gesinsgeskille, soos egskeidings (val onder Streekshof)
 • Onderhoudshowe
 • Howe vir Jeugdiges
 • Kinderhowe
 • Belastinghowe
 • Water Tribunaal
 • Gelykheidshowe
 • Kapteins en Hoofmanne Howe

Die verskillende howe in Suid Afrika en die appèl of hersiening prosedures:

Hofstruktuur

Begin van bladsy

 

12. Wat is die funksie van die Prokureursorde?


Die Prokureursorde van Suid Afrika is die kontrole liggaam vir die regsprofessie in Suid Afrika. Dit bring sy ses samestellende lede bymekaar - die Swart Prokureursorde, die Prokureursorde van die Kaap, die Prokureursorde van KwaZulu-Natal, die Prokureursorde van die Noordelike Provinsies, die Prokureurs- orde van die Vrystaat, en die Nasionale Vereniging vir Demokratiese Prokureurs.

Ingevolge die Wet op Prokureurs 53 van 1979, word prokureurs in Suid Afrika geregistreer en geplaas op die praktiserende rol van die statutêre, provinsiale Prokureursorde waar hulle praktiseer.

Vir prokureurs in:

Gauteng, Noordwes, Mpumalanga en Limpopo
Prokureursorde van die Noordelike Provinsies
Tel (012) 338 5800
www.northernlaw.co.za

Vrystaat
Prokureursorde van die Vrystaat
Tel (051) 447 3237
www.fs-law.co.za

KwaZulu-Natal
Prokureursorde van KwaZulu-Natal
Tel (033) 3451394
www.lawsoc.co.za

Wes, Oos en Noord Kaap
Prokureursorde van die Kaap
Tel (021) 443 7600
www.capelaesoc.law.za

Ingevolge die Wet op Prokureurs 53 van 1979, is Prokureurs onderworpe aan die regulatoriese endissiplinêre jurisdiksie van die provinsiale prokureursorde waar hulle praktiseer. Die prokureursorde tree op in openbare belang en is bereid om klagtes te ondersoek wat in goeie geloof by die orde aangemeld is en wat binne die jurisdiksie daarvan val.

Betaal geld gehou in ‘n Prokureur se Trustrekening rente?

 • Wanneer u geld aan ‘n prokureur se sorg toevertrou, ongeag of dit is as deposito vir regs fooie of die deposito of volle koopprys is vir ‘n eiendom wat u besig is om te koop – moet u prokureur u geld in ‘n trustrekening bewaar. Rente verdien op geld het R213 miljoen bygedra tot die Getrouheidsfonds vir Prokureurs in 2011.
 • Die Fonds is ‘n statutêre liggaam gevestig en gereguleer deur die Wet op Prokureurs en verskaf professionele vrywaringsversekering aan prokureurs sou hulle diefstaleise in die gesig staar. Tipiese verliese gedek deur die fonds sluit in die diefstal van geld hangende registrasie van onroerende eiendom, die diefstal van geld van oorledenes of insolvente boedels, en die diefstal van skikkingsgelde van persoonlike beseringe eise. Op hierdie wyse verskaf die fonds ‘n basiese vlak van professionele vrywaringsdekking via ‘n nie profyt draende entiteit, die Versekerings Vrywaringsfonds vir Prokureurs, terwyl meeste medium tot groot praktyke addisionele dekking op eie koste koop.
 • Die beskerming verskaf deur die Fonds spoor die publiek aan om dienste gelewer deur regspraktisyns met vertroue te gebruik.
 • Ingevolge die Wet op Prokureurs, tensy u ooreenkomstig artikel 78(2A) van die Wet pertinent instruksie aan ‘n prokureur verskaf het om u geld tot u voordeel te belê, sal u nie noodwendig die rente betaal word wat u geld verdien het nie, en is daar ook nie ‘n regsverpligting op u prokureur om dit aan u openbaar te maak nie. Maak seker dat u, die kliënt, bewus gemaak word van al die opsies regtens tot u beskikking, om u in staat te stel om ‘n goed ingeligte besluit te neem.

Begin van bladsy

 

13. Hoe kan die nuwe Wet op Beskerming teen Teistering my beskerm as ek geteister word?


Die Wet op Beskerming teen Teistering wat in werking getree het op 27 April 2013, stel jou in staat om n beskermingsbevel te kry teen enige persoon wat jou regstreeks, of deur byvoorbeeld die elektroniese media teister.

Voor die nuwe Wet kon jy net regstreeks by n landroshof n beskermingsbevel teen n teisteraar kry as hy of sy in n huishoudelike verhouding met jou was (sien die Wet of Gesinsgeweld, 1998), byvoorbeeld julle is of was verloof of getroud, woon saam, of het saam gewoon, of is ouer en kind. Teen enigiemand anders wat jou teister, sou jy voor die nuwe Wet by die hooggeregshof moes aansoek doen om n interdik of hom of haar te verbied om jou te teister.

As jy voel jy word geteister, kan jy n beedigde verklaring afle en n tydelike beskermingsbevel by n landroshof kry. n Kennisgewing van n aansoek vir n permanente beskermingsbevel moet op die beskuldigde beteken word met daarop die hofdatum wanneer die beskuldigde voor die hof moet verskyn.

Indien u voel dat u belaster is, lees hier meer  oor Laster Reg.

Bokant van Bladsy

 

14. Wat moet ek doen indien ek gepla of gedreig word m.b.t. ‘n skuldrekening wat ek nie aangegaan het nie?


Ongelukkig is dit ’n ondervinding gedeel deur baie mense, ten aansien van ou of nie – bestaande rekeninge, skuld en ou munisipale heffings. Meeste geskille het te make met die wyse waarop daar opgetree word, d.m.v. foonsentrums bedryf deur prokureurs, gedurende skuld invorderings.Dit sluit in:

  • Dreigemente om ‘n voorgeskrewe skuld te rapporteer aan ‘n kredietburo wat onwettig is ingevolge die Nasionale Kredietwet, 34 van 2005.
  • Dreigende regsaksies of afslag aanbiedings om skulddelging te verwesentlik.
  • Gepla word met SMS boodskappe, ongeskikte telefoonoproepe van invordering staf en vele eisbriewe.
  • Versoeke aan debiteure om bewys te lewer dat hulle nie die bedrag wat geëis word, verskuldig is nie, terwyl die onus by die krediteure berus om die eis te bewys. Versuim om aan verbruikers rekeningstate te verskaf op na dit versoek was.

Met betrekking hiertoe het die Direkteur van die Prokureursorde van die Noordelike Provinsies onlangs die volgende verklaar:

  • Indien ‘n prokureur volhard om vele eisbriewe (SMS’e) aan ‘n debiteur te stuur, wel wetend dat ‘n regsdispuut gelug was oor die skuld, mag sodanige optrede deur die prokureur neerkom op plaery en wat aldus geag sal kan word as onprofessionele gedrag aan die kant van die prokureur.
  • Klagte kan ingedien word by die prokureursorde vir ‘n dissiplinêre ondersoek sou die prokureur voortgaan met die gewraakte optrede.

Begin van bladsy

 

15. Trek geld gehou in ‘n Prokureur se Trustrekening rente?

 

 • Wanneer u geld aan ‘n prokureur se sorg toevertrou, ongeag of dit is as deposito vir regs fooie of die deposito of volle koopprys is vir ‘n eiendom wat u besig is om te koop – moet u prokureur u geld in ‘n trustrekening bewaar. Rente verdien op geld het R213 miljoen bygedra tot die Getrouheidsfonds vir Prokureurs in 2011.
 • Die Fonds is ‘n statutêre liggaam gevestig en gereguleer deur die Wet op Prokureurs en verskaf professionele vrywaringsversekering aan prokureurs sou hulle diefstaleise in die gesig staar. Tipiese verliese gedek deur die fonds sluit in die diefstal van geld hangende registrasie van onroerende eiendom, die diefstal van geld van oorledenes of insolvente boedels, en die diefstal van skikkingsgelde van persoonlike beseringe eise. Op hierdie wyse verskaf die fonds ‘n basiese vlak van professionele vrywaringsdekking via ‘n nie profyt draende entiteit, die Versekerings Vrywaringsfonds vir Prokureurs.
 • Die beskerming verskaf deur die Fonds spoor die publiek aan om dienste gelewer deur regspraktisyns met vertroue te gebruik. Ingevolge die Wet op Prokureurs, tensy u ooreenkomstig artikel 78(2A) van die Wet pertinent instruksie aan ‘n prokureur verskaf het om u geld tot u voordeel te belê, sal u nie noodwendig die rente betaal word wat u geld verdien het nie, en is daar ook nie ‘n regsverpligting op u prokureur om dit aan u openbaar te maak nie. Maak seker dat u, die kliënt, bewus gemaak word van al die opsies regtens tot u beskikking, om u in staat te stel om ‘n goed ingeligte besluit te neem.
 • Die Professionele Vrywaringsversekeringsfonds vir Prokureurs (AIIF) bied ’n basiese professionele skadeloosstellingsperk. Die direkteure/vennote van ’n regsfirma sal gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik wees vir enige aanspreeklikheid bo en behalwe die skadeloosstellingsperk wat deur die AIIF gedek word. Só ‘n situasie kan rampspoedige gevolge vir ’n regsfirma inhou. Prokureurs kan hier meer lees oor die nodigheid om addisionele dekking te kry. Doen navraag of jou regsfirma voldoende professionele vrywaringsversekeringsdekking het.

 

Shackleton Risk Management Banner
Begin van bladsy

 

Elekroniese Dokumentasie – Regtelike entiteite kan dokumente nou elekronies bedien en uitruil in enige Suid Afrikaanse gebied teen ‘n fraksie van die normale kostes. LegalServe is ‘n leier in die veld en u kan meer oor die firma hier lees.