prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

 

BEHUISING SUBSIDIE - Dikwels Gestelde Vrae             Terug na tuisblad

 

Behuising subsidies verskaf deur die Staat

Vele van tans bestaande huiseienaars is onbewus dat eerste keer huiseienaars wel kwalifiseer vir ‘n huis subsidie by wyse van ‘n FGISP beurs.

Sou hulle nie navraag hieromtrent doen en van dié geleendheid gebruik maak nie, kan hulle dalk duisende rande verloor deur nie op ‘n FGISP subsidie aanspraak te maak nie, asook uitverloor op die geleendheid om hul verband afbetalingsbedrag en verbandtermyn aldus te verminder en dus ook op duisende méér uitverloor, sê Verna Pugin wie ‘n ondersoek geloots het na FGISP subsidies. .

  1. Wat behels FGISP?
  2. Wat is die maksimum FGISP subsidie?
  3. Is daar ‘n maksimum inkomste beperking verbonde aan kwalifisering vir die subsidie?
  4. Wat is die voordeel daaraan verbonde vir kredietverskaffers en finansiële instansies?
  5. Is FGISP subsidies beskikbaar vir eiendomsonwikkeling?
  6. Wat is huur-om-te-koop?
  7. Is daar n verskil tussen die subsidie tussen die provinsies?
  8. Waar en hoe doen ek aansoek?

 

1. Wat behels FGISP?

 

Die woord FGISP is ‘n afkorting vir “Finansies Gekoppel Individuele Subsidie Plan” – ‘n inisiatief deur die Staat om eerste keer huiseienaars by te staan om hul eie huise te kan bekom en wat beskikbaar is aan alle eerste keer residensiële huiskopers aan wie huislenings reeds toegestaan is, (as voorwaarde) sowel as tans bestaande eerste keer huiseienaars (wat reeds oordrag geneem het). Tans bestaande huiseienaars moet vir dié bystand aansoek doen binne 12 maande na opneming van eienaarskap.

Bokant van Bladsy

2. Wat is die maksimum FGISP subsidie?

 

Die maksimum FGISP subsidie is R 20 000.00 en indien dit as sodanig oorbetaal word teen ‘n verband van R 500 000.00 as eenmalige paaiement, sal die huiseienaar amper R 100 000.00 bespaar en sy verband terugbetaling van 20 jaar verminder tot bykans 18 jaar, ‘n besparing van 2 jaar se verbandbetalings. Soortgelyk sal ‘n subsidie van R 40 000.00, toegestaan aan ‘n kwalifiserende huiseienaar met ‘n inkomste van R 11 700.00 en wie aldus ook kwalifiseer vir ‘n huislening van R 400 000.00, meer dan R 170 000.00 se besparing op verbandafbetalings teweeg bring, en die verbandafbetalingstermyn verkort vanaf 20 jaar tot 15 jaar en 6 maande.

Bokant van Bladsy

3. Is daar ‘n maksimum inkomste beperking verbonde aan kwalifisering vir die subsidie?

 

Die maksimum inkomste beperking van R 15 000.00 was afgeskaf met ingang van 1 April 2014 en die subsidie is nou beskikbaar aan almal wie ‘n inkomste verdien, hoewel weinig bestaande huiseienaars bewus is van hierdie geleendheid om hul FGISP subsidie te eis. In die verlede was ‘n huiskoper daarvan weerhou om die FGISP subsidie te eis sou sy of haar inkomste die perk van R15 000.00 oorskry.

Gedurende Augustus 2014 was die R15 000.00 beperking gelig, en “terugdateer” na 1 April 2014, resulterend dat enige huiskoper met ‘n bestaande huislening en wie meer dan R 3500.00 per maand verdien, nou kan kwalifiseer vir die FGISP subsidie. Die subsidie toelaag was verhoog vanaf R 15000.00 tot R 20 000.00 en is ook beperk tot dié laas-vermelde bedrag. Nogtans, die R20000.00 bedrag, eenmalig gestort in ‘n huislening-rekening, kan, soos bovermeld, skuldblootlegging drasties verminder.

 

Bokant van Bladsy

4. Wat is die voordeel daaraan verbonde vir kredietverskaffers en finansiële instansies?

 

Die voordeel vir ‘n bank is dat ‘n verbandrekening bybetaling ook die bank se risiko t.o.v. skuld sal verminder aangesien dit die lening tot ‘n leningwaarde ratio sal verminder, en ons stel voor dat kliénte hul banke nader om die rentekoers, soos van toepassing op huislenings, te heroorweeg en te verminder sodra die FGISP subsidie in hul huisverband bybetaal word, se Verna Pugin, wie oor die afgelope paar jaar intensief ‘n studie gedoen het oor bystand verleen deur die staat, en tot die besef gekom het dat huiseienaars bystand en bewusmaking benodig m.b.t. hulle reg om FGISP subsidies te bekom. Die navorsing gedoen deur Verna het gelei tot werkswinkelaanbiedings met eiendomsontwikkelaars, eiendomsagente, voornemende huiskopers asook bestaande huiseienaars nadat sy besef het dat daar ‘n dringende behoefte daarvoor bestaan by alle belanghebbende partye in die eiendomsmark.

 

Bokant van Bladsy

5. Is FGISP subsidies beskikbaar vir eiendomsonwikkeling?

 

FGISP subsidies is beskikbaar aan vooraf goedgekeurde eiendomsontwikkelings en om sodanige goedkeuring te verkry moet eiendomsontwikkelaars hul aansoek daarvoor vroegtydig indien by die Departement van Menslike Nedersettings. Die FGISP subsidie is egter nie beperk tot eiendomsontwikkelings nie daar hierdie bystand in die ope mark ook beskikbaar gemaak is aan alle eerste kopers. Enige tipe residensiële eiendom mag gekoop word, leë, onbeboude grond, ‘n nuwe huis of ‘n eiendom met ‘n bestaande huis daarop, solank as die applikant reeds vooraf gekwalifiseer het vir ‘n huislening ten tyde van sy of haar FGISP aansoek se indiening. Voorkeur sal ook verleen word aan applikante met afhanklikes omdat die doel van FGISP is om behuising te verskaf aan huiskopers met afhanklikes. Applikante moet ook alle ander ondersteunende dokumentasie indien tesame met hul FGISP aansoek.

 

Bokant van Bladsy

rent-to-buy-banner 

 

6. Wat is huur-om-te-koop?

 

Verna het besef dat huiseienaarskap onderig ‘n kardinale rol sal speel om vatbare huiseienaarskap daar te stel en het ‘n koalisie met Meyer de Waal gevorm, wie die “huur-om-te-koop” konsep ontwikkel het en wat as onderigmodule ‘n belangrike deel uitmaak van hul huiseienaarskap onderig. Met “huur-om-te-koop” sal voornemende huiseienaars dan eers die huis huur wat hulle wil koop, aangesien hulle nie voldoen aan die streng voorwaardes soos deur ‘n bank gestel ten einde te kan kwalifiseer vir hul huis wat hulle wil koop nie, en gedurende die huurtermyn maak hulle die eiendom se koop vas met ‘n “huur-om-te-koop” ooreenkoms, en bekom daardeur genoegsame tyd en geleendheid om hul kredietwaardigheid asook die bekostigbaarheid daarvan te verbeter, deur te spaar vir ‘n deposito ter verbetering van hul kans om weer aansoek te doen vir ‘n huislening, so 12-18 maande later. Verna reken dat sodanige geleendhede die prosessering van Flisp subsidie aansoeke veel vinniger sal maak, omdat , by verstrek van die “huur-om-te-koop”, al die vereiste dokumentasie verbonde aan ‘n FGISP aansoek alreeds gereed en beskikbaar sal wees vir prosessering. Vir meer informasie – gaan na www.flisp.co.za

 

Top of Page

7. Is daar n verskil tussen die subsidie tussen die provinsies?

 

Ja, elke provinsie het sy eie kriteria in verband met die tydperk waarvoor jy kan aansoek doen vir subsidie na die registrasie van die eiendom bv. in die Wes Kaap is dit 12 maande en in Gauteng is dit 3 maande en 24 maande in die Vrystaat.

 

Top of Page

8. Waar en hoe doen ek aansoek?

 

Jy kan direk by die Department van Human Settlement aansoek doen . Om gebruik te maak van ons dienste teen ‘n betalimg om namens u aansoek te doen kan u registreer op www.flisp.co.za

Ons dienste sluit in: adviseer op die korrekte dokumentasie, voltooi, dien die aansoek in en doen gereelde opvolg tot goedkeuring.

 

 

Top of Page

mdwinc-banner