prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

banner 1 afrikaans

 

IMMIGRASIE WET - Dikwels Gestelde Vrae             Terug na tuisblad

 

Die Immigrasie Wet (no 13 van 2002) deel met emigrante en trekarbeiders en maak gebruik van ‘n lisensie fooi vir die proses wat uitlanders toelaat om in Suid Afrika te mag woon en werk.

Hetsy u ‘n asielsoeker of vlugteling is, of iemand is wat om burgerskap of permanente of tydelike verblyf wil aansoek doen, sal ‘n kundige Immigrasie Prokureur aan u die nodige regterlike advies kan verskaf en die aansoek namens u kan behartig.

 1. Wat konstitueer ‘wettige toegang en verblyf’ in Suid Afrika?
 2. Wat is ‘n permanente verblyfpermit?
 3. Wat is ‘n tydelike verblyfpermit?
 4. Wat is die regsposisie van asielsoekers en vlugtelinge?
 5. Hoe doen mens aansoek om asiel?
 6. Wat gebeur indien my aansoek om asiel afgekeur word?
 7. Wat is die regte van asielsoekers?
 8. Hoe doen mens aansoek vir ‘n vlugtelingpermit?
 9. Wat is die regte en verpligtinge van vlugtelinge?
 10. Hoe kan ‘n persoon burgerskap in Suid Afrika verkry?
 11. Wat is in die nuwe regulasies vervat wat die Immigrasiewette van 2007 en 2011 in werking sal stel? (dit het nog nie regskrag nie)

 

1. Wat konstitueer ‘wettige toegang en verblyf’ in Suid Afrika?

 

Die Immigrasie Wet verklaar dat elke persoon wat nie ‘n Suid Afrikaanse landsburger is nie en Suid Afrika wil binnekom, dit by wyse van ‘n wettige toeganghawe moet doen. Dit veronderstel ‘n grenspos soos by ‘n pad of spoorlyn, of ‘n lughawe of ‘n seehawe met behoorlike grensbeheer en waar immigrasiepersoneel, polisiebeamptes asook doeanebeamptes teenwoordig is. Dit vind toepassing op beide die binnekoms en verlating van die Republiek. Mense wat andersins toegang tot die land verkry se teenwoordigheid is onwettig en hulle sal gedeporteer word indien opgespoor.

Ten einde wettige toegang tot Suid Afrika te bekom moet ’n persoon oor ‘n geldige paspoort van sy land van herkoms beskik. Sodanige persoon moet ook oor een of ander permit beskik om Suid Afrika te mag binnekom. In afwesigheid daarvan, moet sy of haar paspoort geldig bly vir ten minste 30 dae na beëindiging van sodanige voorgenome verblyf.

Bokant van Bladsy

 

2. Wat is ‘n permanente verblyfpermit?

 

Hierdie is ‘n permit wat mens toelaat om permanent in Suid Afrika te woon, en steeds ‘n burger van ‘n ander land te bly. Ingevolge die Immigrasie Wysigingswet mag sodanige permit uitgereik word op voorwaarde dat die aansoekhouer nóg belet was nóg ongewens is.

Daar is 4 maniere om ‘n verblyfpermit te verkry, te wete indien die persoon:

 • Reeds vir minstens 5 jaar lank die houer van ‘n werkpermit is en ook oor ‘n werkaanbod beskik,

 • Vir die afgelope 5 jaar die gade van ‘n landsburger of permanente inwoner is,

 • Die kind van ‘n permanente inwoner en onder 21 jaar oud is, of

 • Die kind van ‘n Suid Afrikaanse landsburger is.

Die applikant moet van goeie karakter en ‘n ‘gewenste bewoner’ van Suid Afrika wees, en nie waarskynlik ‘n betrekking sal aanvaar waarvoor daar voldoende Suid Afrikaners beskikbaar is nie. Die komitee sal besondere oorweging skenk aan applikante wat oud of haweloos of ‘n gebreklike afhanklike van ‘n permanente inwoner is, sowel as aan die man of vrou van ‘n landsburger of permanente inwoner van Suid Afrika. Die Departement van Binnelandse Sake mag nie weier om werkpermitte aan buitelands - gebore gades van Suid Afrikaanse burgers uit te reik sonder ‘n goeie rede daartoe nie. Indien die permit wel geweier word mag die applikant ‘n versoek rig dat die Provinsiale Komitee se beslissing heroorweeg word deur die Sentrale Raad wie nie verplig staan dit te doen nie. U sal dringend kontak moet maak met ‘n prokureur ten einde vas te stel of ‘n ongewenste beslissing vatbaar is vir hersiening deur ‘n hof.

Die Konstitusionele Hof het aangedui dat Suid Afrikaners ‘n reg het om in hulle geboorteland saam te leef met ‘n selfverkose liefdesbondgenoot. Dit veronderstel dat die regering nie mag weier om immigrasie permitte uit te reik aan buitelands - gebore gades (mans en vroue) van Suid Afrikaanse burgers nie.

n Permanente verblyfpermit kan teruggetrek word in sekere omstandighede, insluitende die volgende:

 • Indien skuldig bevind aan enige gelyste oortreding.

 • Afwesigheid uit die Republiek vir meer as 3 jaar behalwe indien vrygestel daarvan.

 • Nie verblyf opgeneem het binne een jaar vanaf die uitreiking van ‘n permit daartoe nie.

Afgetrede persone - het ‘n keuse van 2 visum opsies:

Korttermyn visum – ‘n permit vir afgetrede persone wat uitgereik word op ‘n tydelike grondslag en slegs geldig bly vir ‘n 4 jaar periode.
Permanente Verblyf – en ‘n onafhanklike finansiële persoons permit – vir permanente inwoners alleenlik.

Aansoeke vir tydelike en permanente verblyfspermitte geskoei op aftrede moet in staat wees tot bewyslewering van ‘n inkomste van ten minste R 37 000 per maand, alhoewel bewyslewering van ‘n bankbalans, bestaande enige plek ter wereld, van ten minste R 1,776M wél by verskeie tydelike permit aansoek stasies aanvaar word. Finansieel onafhanklike afgetrede persone mag aansoek doen om permanente verblyf op grond van hul netto waarde mits hulle ‘n netto waarde van ten minste R 12M kan aantoon, en, by goedkeuring, is ‘n bedrag van R 120 000 betaalbaar aan die Departement van Binnelandse Sake alvorens die uitreiking van sodanige permit aan die applikant. Buitelandse beleggers wie dit die moeilikste sal ondervind is die families met geen verbintenisse in SA nie en wie permanent hierheen wil immigreer. Tensy die applikante onafhanklik welaf is, sal hul sukses afhang van die vaardighede en kwalifikasies wat hulle bied en of ‘n tekort van mense met hulle ondervinding daartydens in SA sou bestaan.

Bokant van Bladsy

 

3. Wat is ‘n tydelike verblyfpermit?

 

n Tydelike verblyfpermit laat toe dat ‘n uitlander, wat nie die houer is van ‘n permanente verblyfpermit nie, die land binnekom en in Suid Afrika vir ‘n beperkte tydbestek woon.

‘n Persoon wat so ‘n permit wil bekom moet aansoek doen daarvoor alvorens na Suid Afrika gereis word. Indien die permit geweier word is daar geen hersiening prosedure beskikbaar nie. Daar is menige permitte waarvoor aansoek gedoen kan word soos uiteengesit in die Immigrasie Wet, Artikel 11 tot 23. Sommige van hierdie permitte, soos werk, besigheid en korporatiewe permitte mag ingewikkeld wees – regsfirmas en prokureurs wat in immigrasie reg praktiseer kan dienste van onskatbare waarde aan u lewer en u help om probleme te voorkom wat later mag opduik.

 • Besoekerspermit of toerisme visum

 • Diplomatieke permit

 • Verdragpermit

 • Besigheid permit

 • Spanpermit

 • Gesondheidsorgpermit

 • Familielid permit

 • Werkpermit

 • Korporatiewe permit

 • Afgetrede persone permit

 • Uitwissel permit

 • Sommige permitte soos werk, besigheid en korporatiewe permitte mag ingewikkeld wees. Daar word aanbeveel dat u met ‘n prokureur kontak maak wat met immigrasie reg deel voordat ‘n aansoek gerig word.

  Bokant van Bladsy

 

4. Wat is die regsposisie van asielsoekers en vlugtelinge?

 

n Vlugteling is ‘n persoon van ‘n ander land wie gevlug het na Suid Afrika om van oorlog of vervolgingswaan te ontsnap, en aan wie daar vlugtelingstatus toegestaan was ingevolge Die Wet op Vlugtelinge, 130 van 1998.

n Asielsoeker is ‘n persoon van ‘n ander land wie gevlug het na Suid Afrika om van oorlog of oormatige geweld te ontsnap, en formeel vlugtelingstatus aanvra maar dit nog nie verkry het nie.

n Ongedokumenteerde buitelander is ‘n persoon van ‘n ander land wie Suid Afrika binnegekom het en onwettig is in die land, omdat so persoon nie enige formele prosesse aangepak het om sy of haar verblyf te wettig nie. Die persoon is nie gedokumenteer in Suid Afrika nie.

Die Wet op Vlugtelinge, 130 van 1998 (wat toepassing het op vlugtelinge wat in Suid Afrika woonagtig is) bepaal dat Suid Afrika nie mag weier om uitlanders in die land toe te laat of hulle dwing om na hulle eie land terug te gaan nie, sou hulle in hulle eie land:

 • Vervolg word weens hul ras, geloof, nasionaliteit, politiese opinies of weens seksuele oriëntasie.

 • In lewensgevaar verkeer weens oorlog of ernstige ontwrigting / versteuring van die openbare orde.

Met meer dan 800 000 gevalle beslaan Suid Afrika se hangende asiel aansoeke meer as ‘n derde van dié wêreldwyd. Meeste vlugtelinge kom vanaf Zimbabwe, die Demokratiese Republiek van Congo, Bangladesh, Pakistan en Indië. Gedurende 2014 en 2015 het die Departement van Binnelandse Sake 81% van alle asiel aansoeke onvang afgekeur, in vergeleke met die internasionale gemiddeld van 21% - gedurende 2015, teen die einde van die eerste kwartaal, was daar aan 2406 persone asiel toegestaan en die res van die jaar slegs 93 aansoeke goedgekeur. Kritisieë beweer die afkeur ratio is so hoog aangesien dit as ‘migrasie beheer metodiek’ aangewend word ten einde mense die land uit te hou en dat alle vlugtelinge as ekonomie migreerders beskou word – die Departement van Binnelandse Sake ontken egter die bestaan van enige sodanige mikpunt.

 

 

Bokant van Bladsy

 

 

5. Hoe doen mens aansoek om asiel?

 

By die plek waar die persoon wat om asiel aansoek doen toegang tot Suid Afrika verkry het, sal aan hom of haar ‘n deurgang permit toegestaan word wat vir 14 dae geldig is. ‘n Persoon wat om asiel aansoek wil doen moet na die Vlugteling Ontvangskantoor gedurende werksure gaan waartydens ‘n Geskiktheid Vastelling vorm ingedien moet word. Sodra die persoon ‘n aansoek gerig het om asiel sal hy of sy ‘n Asielsoekers permit, gereeld na verwys as die Artikel 22 permit wat hernubaar is van tyd tot tyd, ontvang wat vir 6 maande geldig sal wees en dan weer hernu kan word.

Die permit kan ook teruggetrek word as:

 • Die aansoek indruis teen enige van die voorwaardes van die permit

 • Daar bevind word dat die aansoek nie op ‘n waarheidgrondslag gebaseer was nie.

 • Die aansoek om asiel afgekeur was.


  Bokant van Bladsy

 

6. Wat gebeur indien my aansoek om asiel afgekeur word?

 

Indien asiel afgekeur word moet daar binne 5 dae vanaf sodanige datum skriftelike redes daarvoor verskaf word aan die aansoeker. Indien asiel afgekeur was omdat die aansoek ‘openbaar makend vals, bedrieglik of misbruikend’ sou wees, sal die Staande Komitee vir Vlugtelingsake sodanige beslissing hersien.

Sodra hy of sy meegedeel was dat die aansoek afgekeur was mag die asielsoeker appèl aanteken by die Appèl Raad. Die appellant moet toegelaat word om verteenwoordig te word deur ‘n prokureur tydens verskyning voor die Appèl Raad sou hy of sy dit verkies.

Indien ‘n permit teruggetrek was kan die asielsoeker gearresteer en aangehou word totdat sy of haar aansoek om asiel gefinaliseer is.

Bokant van Bladsy

 

7. Wat is die regte van asielsoekers?

 

 • ‘n Asielsoeker het ‘n reg tot mediese sorg en toegang tot die openbare gesondheidsdienste.

 • Mag nie toegang tot onderrig geweier word nie. As ‘n houer van óf ‘n Artikel 22 óf ‘n Artikel 24 permit, is n kind geregtig op toegang tot publieke skole.

  Bokant van Bladsy

 

8. Hoe doen mens aansoek vir ‘n vlugtelingpermit?

 

Die applikante sal onderhoude mee gevoer word tydens hulle Vlugtelingstatus Aansoeke. Hulle mag hulself op getuies beroep, of ‘n persoon wat in staat is om Engels te praat om hulle behulpsaam te wees ter lewering van hulle betoë. Hulle moet ook dokumente ter stawing saambring soos:

 • Geboorte Sertifikate
 • Foto’s
 • Persoonlike Rekords
 • Navorsing gedoen oor omstandighede in hulle land van herkoms, soos koerant uitknipsels.

Hulle sal binne 180 dae in kennis gestel word van die uitslag van hulle aansoeke.

Indien ‘n aansoek suksesvol is, sal vlugtelingstatus toegeken word aan die aansoeker en ‘n Artikel 24 permit uitgereik wordwat vir 2 jaar geldig sal wees.Hy of sy sal onmiddelik uitgereik word met ‘n Vlugteling ID ingevolge Artikel 30 van Die Wet op Vlugtelinge. Die Artikel 24 permit moet hernu word by die Vlugtelinge Ontvangskantoor 90 dae voor die vervaldatum daarvan.

As die aansoek om vlugtelingstatus afgekeur word, sal die persoon 30 dae gegun word om óf ‘n appèl in te dien by die Vlugtelinge Ontvangskantoor óf om die land te verlaat. Die persoon moet in die appèl aandui hoekom hy of sy nie teruggestuur behoort te word na sy of haar land van herkoms nie.

‘n Persoon mag appelleer op grond daarvan dat:

 • Die korrekte prosedure vir die prosessering van die aansoek nie gevolg was nie.
 • Die feite soos vervat in die aansoek nie in ag geneem was nie.
 • Die persoon wat ‘n onderhoud met hom of haar gevoer het bevooroordeeld was.

Bokant van Bladsy

 

9. Wat is die regte en verpligtinge van vlugtelinge?

 

‘n Vlugteling

 • Beskik oor al die regte soos vervat in die Handves van Menseregte, behalwe regte spesifiek gereserveer vir landsburgers, byvoorbeeld stemreg.

 • Mag aansoek doen om ‘n immigrasiepermit na verblyf in Suid Afrika van 5 jaar vanaf datum wat hy of sy asiel verkry het.

 • Mag ‘n identiteitsdokument en ‘n paspoort verkry.

 • Mag werk bekom, en die Wet op Basiese Voorwaardes vind toepassing indien aangestel.

 • Mag gebruik maak van die basiese gesondheidsdienste en primêre onderrig fasiliteite.

 • Mag aansoek doen vir sosiale toelae, hoofsaaklik Ongeskiktheid toelae en Pleegouer toelae.

  Bokant van Bladsy

 

10. Hoe kan ‘n persoon burgerskap in Suid Afrika verkry?

 

Wyses waarop mens burgerskap kan verkry:

 • Deur geboorte of afkoms – Burgerskap deur geboorte en nakomelingskap is wettige regte wat enigeen toeval wat geboorte en ouerskap feiteregtelik kan bewys.

 • Deur naturalisasie – Burgerskap deur naturalisasie is nie ‘n wettige reg nie. Dit kan toegestaan of geweier word deur die Minister van Binnelandse Sake. Naturalisasie is die toekenning van burgerskap aan iemand wat na Suid Afrika vanaf die buiteland verhuis het en reeds vir ‘n geruime tyd in hierdie land woonagtig is.

 • ‘n Kundige immigrasieprokureur kan u assisteer met u aansoek om burgerskap.

  Bokant van Bladsy

11. Wat is in die nuwe regulasies vervat wat die Immigrasiewette van 2007 en 2011 in werking sal stel? (dit het nog nie regskrag nie)


Die regulasies magtig strenger optrede teen sogenaamde geriefshuwelike en die oortreding van visumvoorwaardes.

Daar is vier soorte visum wat van toepassing is op geskoolde werkers wat in Suid-Afrika wil werk:

 

  • Die visum vir intra-maatskappy oordragte, wat meesal deur multinasionale maatskappye en groot besighede gebruik word om hul bestuurslede regoor die wêreld af te wissel en gespesialiseerde vaardighede in te voer – sal nou vir vier jaar geldig wees en nie meer vir twee jaar nie.

 

  • Die korporatiewe visum, wat meesal gebruik word om geskoolde persone in te voer vir groot infrastruktuurprojekte, asook migrasie-arbeiders vir die mynbedryf. Die voorwaardes vir hierdie visum bevat ’n voorwaarde dat die maatskappy moet aandui dat daar eers ’n “deeglike ondersoek” gedoen is en dat dit nie moontlik was om die pos te vul met ’n Suid-Afrikaner nie. ’n Sertifikaat van die Departement van Arbeid word van ’n werkgewer vereis om te bewys dat ’n “deeglike ondersoek” gedoen is.

 

  • ’n Maatskappy moet aandui dat 60% van sy werknemers Suid-Afrikaans is om te kwalifiseer om werknemers in te voer op ’n korporatiewe werksvisum.

 

  • Die skaars vaardighedevisum, is die vierde permit tot beskikking van geskoolde persone en stem baie ooreen met ’n permit wat tans bekendstaan as die “uitsonderlike vaardighede permit”. In laasgenoemde geval is dit nie nodig vir ’n werksaanbod voordat werk in Suid-Afrika gesoek mag word nie, solank as wat sulke persone se vaardighede op ’n lys verskyn wat deur die Minister van Binnelandse Sake saamgestel is. Dit word wel vereis dat hul kwalifikasie deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid nagegaan moet word.

 

 • Die algemene werksvisum is die moeilikste van al die permitte om te kry. Die regulasies skep uitsonderings vir individue wat na Suid-Afrika toe kom om korttermynkontrakte te vervul in die vermaaklikheids-, joernalistiek- en filmvervaardigingsbedrywe.

Bokant van Bladsy

 

 

immigration-lawyers-citizenship-experts

 

 

banner-burgers-attorneys-immigration-law-specialists