prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

banner 1 afrikaans

 

ONDERNEMINGREDDINGSVERRIGTINGE - Dikwels Gestelde Vrae             Terug na tuisblad

 

  1. Wat behels ondernemingreddingsverrigtinge?
  2. Hoe word ‘n maatskappy onderwerp aan ondernemingreddingsverrigtinge ?
  3. Wat is die voorvereistes soos uiteengesit in die Maatskappyewet?
  4. Wat is die rol van die ondernemingreddingsverrigtinge praktisyn?

 

1. Wat behels ondernemingreddingsverrigtinge?

 

Dit is verrigtinge gemik op die rehabilitasie van ‘n maatskappy wat gebuk gaan weens finansiële druk. Met ander woorde, waar ‘n maatskappy redelikheids gewys onvermoënd blyk te wees om sy skulde op tyd gedurende die volgende ses maande te sal kan betaal, is die maatskappy ‘n gunstige kandidaat om onder ondernemingreddingsverrigtinge geplaas te word.

Die doel van ondernemingreddingsverrigtinge is nie slegs om ‘n maatskappy uitstel van krediteure te bied nie, maar eerder om ‘n voordelige oplossing, vir alle partye wie ‘n belang het in die toekomstige sukses van die maatskappy, daar te stel.

‘n Maatskappy word onder toesig van ‘n ondernemingreddingsverrigtinge praktisyn van eie keuse geplaas, wie ‘n ondernemingreddingsplan moet opstel en toepas om herstrukturering van die maatskappy se bedryfsake, besigheidsbedryf, bedryfeiendom, skuld en ander verpligtinge te bewerkstellig ter bevordering van die maatskappy se rehabilitasie.

‘n Wesentlike gevolg van sodanige verrigtinge en spesifiek gemik daarop om’n mate van beweegruimte aan die maatskappy te verskaf, is dat daar gedurende sodanige verrigtinge geen eise teen die maatskappy ingestel mag word nie en dat die ondernemingreddingsverrigtinge praktisyn selfs voldoening aan kontraktuele verpligtinge mag uitstel.

 

Bokant van Bladsy

2. Hoe word ‘n maatskappy onderwerp aan ondernemingreddingsverrigtinge ?

 

‘n Maatskappy se raad mag die maatakappy onderwerp aan ondernemingreddingsverrigtinge deur slegs ‘n dienooreenkomstige resolusie by die intellektuele eiendom kommissie (CIPC) in te dien. Geen hofaansoek of krediteure toestemming word benodig nie, en sodra ‘n maatskappy onder ondernemingreddingsverrigtinge geplaas is, mag geen aksie tot en met afhandeling van die verrigtinge aanhangig gemaak word teen sodanige maatskappy nie.

Dit gun die maatskappy die geleendheid om sy sake te herstruktureer om weereens winsgewend te raak. Die Maatskappyewet maak ook voorsiening vir ‘n belanghebbende persoon om ‘n hofaansoek te mag loots vir ‘n hofbevel om ‘n maatskappy onder ondernemingreddingsverrigtinge te laat plaas.

Bokant van Bladsy

3. Wat is die voorvereistes soos uiteengesit in die Maatskappyewet?

 

Die Maatskappyewet bepaal dat, sou ‘n maatskappy oor redelike gronde beskik om te glo dat dit finansieel gebuk gaan en daar ‘n redelike verwagting bestaan dat die maatskappy gered sal kan word, die raad moet beslis of sodanige maatskappy onder ondernemingreddingsverrigtinge geplaas moet word, al dan nie.

Sou die maatskappy besluit om nie onder ondernemingreddingsverrigtinge geplaas te word nie, moet dit ‘n skriftelike kennisgewing aan iedere belanghebbende persoon verskaf waarin uitgestip word dat die maatskappy finansieel gebuk gaan en redes verskaf word waarom die maatskappy nie onder ondernemingreddingsverrigtinge geplaas word nie.

Sou ‘n maatskappy nie sodanige kennisgewing verskaf nie, mog die direkteure aanspreeklik gehou word sou belanghebbende persone skade ly. Die Maatskappyewet verbied ook die onverskillige volhouing van ‘n besigheid, en versuim om ‘n maatskappy wat finansieel gebuk gaan onder ondernemingreddingsverrigtinge te plaas, mag as nalatige optrede beskou word. .

 

Bokant van Bladsy

4. Wat is die rol van die ondernemingreddingsverrigtinge praktisyn?

 

Die ondernemingreddingsverrigtinge praktisyn, wie deur die maatskappy aangestel word sodra dit onder ondernemingreddingsverrigtinge geplaas word, is wesentlik tot onderneming-reddingsverrigtinge. ’n Ondernemingreddingsverrigtinge praktisyn is ‘n kundige persoon en as sulks geregisteer by die CIPC.

Die ondernemingreddingsverrigtinge praktisyn het wye bevoegdhede en neem in wese die ten volle bestuur en kontrole oor van die maatskappy. Die ondernemingreddingsverrigtinge praktisyn moet met krediteure vergader en meewerk ten einde ‘n ondernemingreddingsplan saam te stel ter herstrukturering van die maatskappy se bedryfsake, besigheidsbedryf, bedryfeiendom, skuld en ander verpligtinge, en sou die krediteure van die maatskappy (wie die werknemers insluit) ooreenstem ten gunste van die plan, sal dit geimplimenteer word en sal al die krediteure daaraan gebonde wees.

Die doel van die plan is om die moontlikheid van die maatskappy se besigheidsvoortsetting te maksimaliseer deur die maatskappy toe te laat om ‘n posisie in te neem waar dit in staat is om sy skulde te betaal, of indien dit nie sodanig moontlik is nie, om die maatskappy se belange sodanig te struktureer dat ‘n verbeterde opbrengs resulteer vir die maatskappy se krediteure en aandeelhouers as wat die onmiddelike likwidasie van die maatskappy sou lewer.

 

 

Bokant van Bladsy