prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

banner 1 afrikaans

 

PATENTE EN HANDELSMERKE - Dikwels Gestelde Vrae             Terug na tuisblad

 

Indien u die eienaar van ‘n besigheid is, sal ‘n geregistreerde handelsmerk u besigheid beskerm teen slaafse nabootsing, ‘n poging deur ‘n opponent om goedere te vervaardig of te verskaf in naam van u firma. Indien die sukses van u besigheid berus op ‘n nuwe kommersiele of artistieke idee of uitvinding, is dit belangrik om te verseker dat die idee nie deur ‘n mededinger gebruik sal kan word nie, en hiervoor sal u of u besigheid ‘n patent benodig - patinering behoort ‘n integrale deel uit te maak van u algehele besigheid strategie tesame met ander faktore soos profyt potensiaal, finansies, produksie en bemarking.

‘n Relatiewe klein aantal Regsfirmas spesialiseer in handelsmerke en patentreg (verhandelbare dokumente), wie u behulpsaam sal kan wees om probleme te voorkom alvorens dit opduik, sowel as om u regte en belange deurgans te beskerm.

  1. Wat is ‘n handelsmerk?
  2. Wat is ‘n patent?
  3. Hoe doen ‘n persoon aansoek vir ‘n patent?
  4. Hoe verskil ‘n ‘voorlopige spesifikasie’ van ‘n ‘volledige spesifikasie’?
  5. Wat gebeur as die spesifikasie aanvaar word?
  6. Wat gebeur as die spesifikasie afgekeur word?
  7. Wat is die verskil tussen ‘n patent en ‘n ontwerp?

 

1. Wat is ‘n handelsmerk?

 

‘n Handelsmerk is ‘n uitsonderingsmerk, ontwerp, etiket, kaartjie, of naam wat sekere goedere of dienste onderskei van ander soortgelykes – dit identifiseer die goedere en of dienste van die eienaar van ‘n merk en verleen aan hom of haar beskerming deur die eksklusiewe gebruik daarvan, vir die identifikasie van sodanige goedere en dienste, te verseker.

Die basiese voorvereiste vir registrasie is dat die merk ‘onderskeidend’ moet wees. Baie merke, soos die name van maatskappye of individuele firmas, word nie aanvaar vir registrasie nie omdat dit nie op ‘n besonderse wyse verteenwoordig word nie.

Die registrasie van handelsmerke word gereël deur die Wet op Handels-merke, 1993, en aangesien goedere en klasse onderverdeel word in ‘n verskeidenheid daarvan deur die Wet (daar is 45 goedere klasse) is dit belangrik dat ‘n handelsmerk binne die korrekte klasgroepering geregistreer word. Die wet verleen wel beskerming aan handelsmerke wat buite hul klasgroepering geregistreer was in gevalle waar die goedere en dienste so naby aanverwant is dat dit verwarring by verbruikers veroorsaak. Sien ook Wet op Outeursreg, en Wet op Nagemaakte Goedere .

Handelsmerke word vir 10 jaar geregistreer welke registrasie hernubaar is vir ‘n verdere periode van 10 jaar op voorwaarde dat die merk steeds in gebruik is.

Bokant van Bladsy

 

2. Wat is ‘n patent?

 

‘n Patent is ‘n eksklusiewe reg toegestaan vir ‘n uitvindsel, wat ‘n produk of proses is wat voorsien vir ‘n nuwe manier om iets te doen, of ‘n nuwe tegniese oplossing daarstel vir ‘n probleem. Die patent verleen beskerming vir die uitvindsel aan die eienaar van die patent. Patentbeskerming beteken dat die uitvindsel nie kommersieel vervaardig, gebruik, versprei of verkoop mag word sonder die eienaar se toestemming nie. Die registrasie van patente word deur die Wet of Patente beheer.

Die mate waarin die idee beskerming sal geniet hang grootliks af van die aard daarvan en of dit reeds ontwikkeld is. Die reg verleen geen beskerming aan ‘n uitvinder of skepper totdat hy sy idees in skrif beliggaam het of ‘n eerste model of voorbeeld daarvan ontwikkel of vervaardig het en opvolgend die beskrywing daarvan geregistreer het nie. Slegs dan sal hy of sy die uitvinder status van die idee kan bewys. Die patent moet jaarliks hernu word vanaf die derde jaar en dit is belangrik om die jaarlikse hernuwings fooi te betaal ten einde die instandhouding daarvan te verseker. Die patent verval na 20 jaar vanaf datum van aansoek.

Bokant van Bladsy

 

3. Hoe doen ‘n persoon aansoek vir ‘n patent

 

Ten einde die aanspraak op ‘n patent te kan staaf sal u moet aantoon dat u uitvinding wesentlik verskil van enigiets wat voorheen gepatenteer was en dat dit in staat is om aangewend te kan word in die handel, industrie of landbou.

Dit veronderstel die indiening van ‘n aansoek vir ‘n patent by die Patente, Ontwerp, Handelsmerk en Kopiereg Kantoor, wat liefs deur ‘n spesialis op die gebied gedoen moet word, te wete ‘n patentprokureur.

Bokant van Bladsy

 

4. Hoe verskil ‘n ‘voorlopige spesifikasie van ‘n volledige spesifikasie?

 

Voorlopige Spesifikasie –Sodra u oortuig is dat u oor ‘n haalbare idee beskik, en voordat u die bestaan van sodanige uitvinding aan ander mense openbaar maak, behoort u ‘n voorlopige patent te registreer. U sal dit nodig vind om hulp van ‘n patent prokureur aan te werf. Na u ‘n voorlopige spesifikasie ingedien het, het u ‘n jaar (plus ‘n ekstra drie maande moontlike grasie) vanaf datum van indiening om ‘n volledige spesifikasie te verskaf.

Volledige Spesifikasie – u mag van meet af ‘n volledige spesifikasie indien. Twee kopieë van die volledige spesifikasie word hier tydens benodig, met volledige besonderhede, en waar nodig noukeurige sketse wat die uitvindsel omskryf. Waar u ‘n eie aansoek rig moet die volledige spesifikasie deur ‘n patentprokureur of agent onderteken word.

Bokant van Bladsy

 

5. Wat gebeur as die spesifikasie aanvaar word?

 

Indien u spesifikasie aanvaar was sal dit as sodanig geadverteer word in die Patente Joernaal, ‘n joernaal gepubliseer deur CIPRO op ‘n maandelikse grondslag, en wat die handelsmerke, ontwerpe, kopiereg, kinematografie en rolprente wat in Suid Afrika bestaan, uiteensit.

Dit bevat ook informasie betreklik tot die patente wat op‘n maandelikse grondslag aanvaar en afgekeur was. Die Patente Joernaal is beskikbaar by die Staatsdrukkers in Pretoria.

Bokant van Bladsy

 

6. Wat gebeur as die spesifikasie afgekeur word?

 

Indien u van die Registrateur sou verskil, mag u ‘n onderhoud versoek om u saak te stel of andersins kan u prokureur appelleer na die Patente Kommissaris, en indien u steeds nie tevrede is nie, mag u, ooreenkomstig die Reëls van die Hooggeregshof wat appèlle beheer, appelleer na die aangewese afdeling van die Hooggeregshof. Daarna moet enige verdere appèl ingedien word by die Appèlhof.

Bokant van Bladsy

 

7. Wat is die verskil tussen ‘n patent en ‘n ontwerp?

Patente word deur die Wet op Patente, 1978,  beskerm, terwyl ontwerp deur die Wet op Ontwerp, 1993 beheer is.

Wanneer slegs die voorkoms van ‘n artikel beskerm staan te word, kan die ontwerpe daarvan geregistreer word. As ‘n ontwerper moet u ‘n aansoek rig vir enige artikel gemaak op grond van die ontwerp wat u wil patenteer, voor die verkoop of aanbod vir die verkoop of die gebruik daarvan, of voordat dit omskryf word in ‘n publikasie.

‘n Patent is aldus ‘n nuwe uitvinding en geen reg ontstaan sonder registrasie daarvan nie. ‘n Ontwerp het te make met funksionele of estetiese kwaliteite, en net soos by patente ontstaan geen reg sonder registrasie nie.

Kopiereg - letterlik, hoef geen musiek of ander artistiese werke soos beeldhou werk en ontwerpe vir medaljes geregistreer te word nie. Die alleenreg om voordeel daaruit te put – genoem kopiereg – behoort aan die skepper daarvan vir die duur van sy of haar leeftyd. Die skepper mag na keuse en ter eniger tyd sommige of al hierdie regte lisensieer of verkoop. Na afsterwe vestig hierdie regte in die erfgename.

Bokant van Bladsy

ron wheeldon attorneys banner