prokureur Read in English Read in isiZulu Read in Setswana Read in isiXhosa

banner 1 afrikaans

 

SKULDINVORDERING - Dikwels Gestelde Vrae             Terug na tuisblad

 

1. Skuldinvordering is 'n belangrike gedeelte van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Die uitstaande skuld van debiteure beloop miljarde en die huidige nie-betaling koers het 'n negatiewe effek op ons ekonomie. Rentekoerse in terme van onversekerde- en korttermynskuld kan toeneem in die toekoms as gevolg van die toename van die debiteure wat versuim om hul skuld te vereer.

 1. Wat is die skuld?
 2. Wanneer is skuld verskuldig en betaalbaar deur 'n skuldenaar?
 3. Wanneer sal 'n skuldenaar in gebreke wees ten opsigte van sy plig of verpligting om betaling/s te maak?
 4. Wanneer kan 'n skuldeiser verrigtinge begin om die uitstaande skuld van 'n debiteur intevorder?
 5. Wie mag skuld in te vorder?
 6. Wat is Vonnis by Verstek?
 7. Is daar verskillende skuld invordering prosesse wat gebruik kan word?
 8. Hoe lank sal 'n skuldenaar se versuim om betalings te maak op sy / haar krediet verslag by ITC of enige ander kredietburo reflekteer?
 9. Beteken die Nuwe Nasionale Krediet Wet dat ‘n skuldenaar nie meer verantwoordelik sal wees vir sy uitstaande skuld nie?
 10. Indien roerende eiendom teruggeneem word deur skuldeiser of die skuldenaar handig dit terug, is ‘n skuldenaar nog verantwoordelik in terme van betalings bepaal volgens die ooreenkoms?
 11. Is Prokureurs of Skuldinvorderaars geregtig om rente te hef en hoeveel kan hulle hef?
 12. Hoeveel invorderings kostes kan gehef word deur Skuldinvorderaars of Prokureurs?
 13. Wanneer sal ‘n eis verjaar?

 

trace-genie-banner

 

1. Wat is die skuld?

 

 • Wanneer partye in 'n uitdruklike of geïmpliseerde ooreenkoms aangaan, hetsy mondelings of skriftelik, en een van die partye (die skuldenaar) 'n plig of 'n verpligting het om geld terug te betaal aan die ander (die skuldeiser) in terme van geld geleen en voorgeskiet of dan die lewering van goedere en / of dienste.
 • Skuld verskuldig deur debiteure aan krediteure kan wissel van kredietooreenkomste (versekerde- en onversekerde krediet), gym kontrakte, skoolgelde, dokters rekeninge ens. In terme van kredietooreenkomste sal die skuld bedrag die volgende behels, die krediet bedrag, rente en die koste van krediet, wat gereguleer word deur die Nasionale Krediet Wet, 34 van 2005 ( "NKW '), onderhewig aan wanneer die ooreenkoms aangegaan is.

 

Top of Page

2. Wanneer is skuld verskuldig en betaalbaar deur 'n skuldenaar?

 

 • Die sperdatum vir betaling sal bepaal word in terme van die spesifieke ooreenkoms en indien geen spesifieke sper datum vermeld is nie sal 'n redelike tydperk van toepassing wees, onderhewig aan die meriete van die spesifieke saak.
 • Indien die skuldenaar die bepalings van die ooreenkoms oortree deur om te versuim om te voldoen aan sy plig of verpligting in terme van die terugbetaling van die geld aan die skuldeiser, die skuldenaar die skuld sal verskuldig en dit betaalbaar sal word in terme van die bepalings van die ooreenkoms en die toepaslike wetgewing.

Top of Page

3. Wanneer sal 'n skuldenaar in gebreke wees ten opsigte van sy plig of verpligting om betaling/s te maak?

 

 • Sodra die skuldenaar in gebreke gebly het / of weier om betaling te maak in terme van die ooreenkoms, sal die skuldenaar in verstek wees. Kennisgewing van sodanige versuim moet gegee word aan die skuldenaar deur die skuldeiser.
 • In terme van 'n kredietooreenkoms, sodra 'n skuldenaar in gebreke bly en in verstek is vir meer as 20 (twintig) besigheidsdae kan 'n skuldeiser ‘n skriftelike kennisgewing aan die skuldenaar versend en hom/haar inlig van sodanige versuim te gee voordat regstappe geneem kan word. Die kennisgewing moet die verbruiker/debiteur inlig dat hy/sy binne 10 (tien) dae die agterstallige bedrae tot op datum moet bring; 'n terugbetaling reëling kan tref, alternatiewelik om die kredietooreenkoms na 'n skuldberader, alternatiewe geskilbeslegtingsagent, of ombud verwys met jurisdiksie met die bedoeling dat die partye op te los 'n geskil ingevolge die ooreenkoms. In die geval waar die skuldenaar versuim om te reageer op die voorstel van die skuldeiser of dit verwerp kan die skuldeiser voortgaan met regstappe na die verstryking van die 10 (tien) dae kennisgewing tydperk.

 

Top of Page

4. Wanneer kan 'n skuldeiser verrigtinge begin om die uitstaande skuld van 'n debiteur intevorder?

 

 • Dit sal afhang van die bepalings van die ooreenkoms en ook die toepaslike wetgewing.
 • In terme van 'n kredietooreenkoms, soos per bovermelde.

Top of Page

5. Wie mag skuld in te vorder?

 

 • Krediet verskaffer;
 • Sessionaris van Boek skuld;
 • Skuldinvorderaars geregistreer by die Debt Collectors Council;
 • Prokureurs wat geregistreer is by die Prokureursorde van Suid-Afrika.

Top of Page

6. Wat is Vonnis by Verstek?

 

Vonnis by Verstek is 'n vonnis opgelê teen 'n party wat gefaal het om 'n eis wat deur 'n ander party ingestel is te verdedig. Daar is vier gevalle waar vonnis by verstek van toepassing is:

 

 • Die verweerder het nie 'n kennisgewing van voorneme om te verdedig ingedien nie.
 • Die verweerder het nie betyds 'n kennisgewing van voorneme om te verdedig ingedien nie.
 • Die verweerder het die 'n pleit ingedien nie.
 • Die verweerder het 'n foutiewe voorneme om te verdedig ingedien.

 

Die volgende is die mees belangrike vir enige aksie:

 

 • Locus standi – die reg om 'n aksie in te stel.
 • Rede vir aksie – hê 'n behoorlike eis.
 • Jurisdiksie – òf waar die verweerder woonagtig is, òf toegestem het tot.

Top of Page

7. Is daar verskillende skuld invordering prosesse wat gebruik kan word?

 

Daar is inderdaad, maar krediteure kan besluit watter invorderings proses hul van gebruik wil maak, onderhewig aan die toepaslike wetgewing in elke afsonderlike aangeleentheid.

Sagte Invorderings, beter bekend as ‘Soft Collections’:

 • Geen regstappe word op hierdie stadium gebruik nie en word daar gepoog om skuld in te vorder op 'n vriendskaplike wyse en debiteure word aangeraai om sodanige reëlings te maak, die nodige betalings te maak of om die rekening te vereffen om verdere regstappe te voormy . Die debiteur word verder inglig dat indien hy/sy versuim of weier om reëlings te maak dat dit moontlik sal lei tot verdere regsaksie en invorderingskoste kan lei en die effek wat sy/haar verstek kan he op sy/haar kredietrekord.
 • Hierdie invorderings proses behels gewoonlik 'n telefoon oproep deur ‘n agent wat kontak maak met die skuldenaar om terugbetaling reëlings te tref of om ‘n skikking te bespreek en onderhandel, afhangend van die krediet verskaffer se instruksies.
 • Betalings ten opsigte van die terugbetaling reëling kan gewoonlik gemaak word deurmiddel van 'n debiet order of 'n "belofte om te betaal ', ook bekend as 'n ‘PTP’ (Promise to Pay) ooreengekom. Indien ‘n debiet order gereel word sal die skuldenaar toestem tot 'n bepaalde weeklikse / maandelikse aftrekking op 'n vasgestelde datum van sy / haar bankrekening tot en met die volle uitstaande skuld gedelg word, die effek van hierdie tipe van betaling is dat daar minder administrasie aan die kant van die skuldenaar sal wees om seker te maak dat die betalings op tyd gemaak word, omrede die aftrekking dus outomaties sal plaasvind. ‘n PTP-reëling is wanneer 'n skuldenaar beloof om gespesifiseerde weeklikse / maandelikse deposito's te maak teenoor die rekening op 'n vasgestelde datum, die skuldenaar moet die weeklikse/maandelikse betaling administreer deur om seker te maak da thy die weeklikse/maandelikse betaling op tyd maak en bewyse verskaf daarvan aan die skuldeiser.
 • Skikkings kwotasies verskaf sal verskuldig en betaalbaar wees binne 'n bepaalde tydperk, afhangende van die bepalings van die skikking.
 • In die geval waar die skuldenaar versuim en / of weier om die ooreengekome betalings te maak kan die skuldeiser voortgaan met regstappe, onderhewig aan die toepaslike wetgewing.

Regs Invorderings Proses, beter bekend as ‘Hard Collections’:

 • Daar is geen verpligting op 'n skuldeiser om eers te poog om 'n terugbetaling reëling en betaling via die Soft Collection proses te maak nie en kan die skuldeiser onmiddellik voort gaan met die Hard Collections proses.
 • Die meerderheid van krediteure het hul eie interne skuldinvordering departemente en sien ook soms toe tot die versending van aanmanings skrywes voor die oorhandiging van rekeninge aan prokureurs of skuldinvorderaars. Hierdie krediteure poog dus om terugbetaling reëlings ens in plek te sit voor die oorhandiging van die saak aan prokureurs of skuldinvorderaars. Soms is hul pogings onsuksesvol en word daar vereis dat die meer formele Hard Collections proses gevolg word om die uitstaande skuld te vorder.
 • By oorhandiging sien prokureurs en skuldinvorderaars inelkgeval toe tot die versending van aanmanings skrywes en in terme van kredietooreenkomste ook 'n Kennisgewing in terme van die NKW. Die skuldenaar kan die agterstallige skuld tot op datum bring; 'n terugbetaling reeling tref; of die kredietooreenkoms verwys na 'n skuldberader, alternatiewe geskilbeslegtingsagent, of ombud met jurisdiksie met die bedoeling dat die partye op te los 'n geskil ingevolge die ooreenkoms in die kennisgewing tydperk soos uiteengesit in die aanmaning en / of die Kennisgewing in terme van die NKW.
 • Die skuldeiser kan 'n dagvaarding vir die volle uitstaande skuld ui reik. In die geval waar die skuldenaar versuim om 'n kennisgewing van voorneme om verdedig binne die voorgeskrywe tydperk te beteken en liaseer, mag die skuldeiser voortgaan om aansoek te doen vir verstekvonnis. Indien verstekvonnis toegestaan word deur die hof mag die skuldeiser voortgaan om die vonnis uit te voer deur middel van die uitreik van ‘n lasbrief vir eksekusie teen roerende eiendom van die skuldenaar. Die balju van die hof sal opdrag gegee word om die lasbrief vir eksekusie uit te voer deurom beslag te le, die verwydering van die skuldenaar se reoerende eiendom en die verkoop daarvan op 'n veiling sodoende die opbrengs daarvan gekrediteur kan word teenoor die vonnisskuld. Verder kan daar ook kennis aan die debiteur gegee word om voor die hof te verskyn in terme van artikel 65A van die Wet op Landdroshowe, 32 van 1944 ( "MCA")  vir 'n finansiële ondersoek, terugbetaling reelings en self ‘n beslagleggingsbevel.
 • Indien die skuldenaar terugbetaling reëlings wil tref by ontvangs van die aanmaningsbrief of 'n dagvaarding kan die skuldenaar aanspreeklikheid erken in terme van die skuld en onderneem om die skuld, rente, regskoste, -uitgawes en invorderingskommissie te betaal in paaiemente ingevolge artikel 57 van die MCA, tot en met die skuld ten volle gedelg is. Verder dat in die geval waar die skuldenaar versuim om die ooreengekome paaiemente te maak die skuldeiser geregtig sal wees om aansoek te doen vir vonnis ten opsigte van die uitstaande balans, rente, regskoste, -disbursements, invorderingskommissie ten opsigte van die ooreengekome paaiemente tot en met die vonnisskuld ten volle gedelg is. Hierdie Vonnis sal dieselfde effek he as 'n vonnis by verstek soos hierbo genoem.
 • Indien ‘n skuldenaar wil toestem tot onmiddelike vonnis ten gunste van die skuldeiser vir die skuld, rente, regskoste, -uitgawes, en invorderingskommissie en die skuld wil betaal via paaiemente by ontvangs van 'n aanmaning of 'n dagvaarding, kan die skuldeiser onmiddellik voortgaan met die aansoek om vonnis in terme van die skuld bedrag tesame met rente, regs- koste, -disbursements, invorderingskommissie te betaal in terme van artikel 58 van die MCA.
 • ‘n Skuldenaar kan ook instem tot 'n besoldigingsbeslagleggingsbevel, waardeur sy werkgewer deur die hof beveel word om maandelikse paaiemente van sy salaris aftetrek en oor te betaal aan die skuldeiser, gebaseer op enige van die bovermelde vonnisse.
 • As 'n skuldenaar besluit om die eise, soos aangedui in die dagvaarding, te verdedig en 'n kennisgewing van voorneme om verdedig beteken en liaseer sal die saak die gewone litigasie proses volg en kulmineer in 'n uitspraak wat óf ten gunste van of teen die skuldenaar gegee kan word. Indien so 'n vonnis toegestaan is teen die skuldenaar kan die bogenoemde lasbrief vir eksekusie proses gevolg word en die skuldenaar kan ook kennis gegee word om in die hof verskyn. As die skuldenaar versuim om in die hof verskyn nadat hy persoonlike kennis ontvang het kan 'n lasbrief vir arrestasie uitgereik word deur die hof.

Top of Page

8. Hoe lank sal 'n skuldenaar se versuim om betalings te maak op sy / haar krediet verslag by ITC of enige ander kredietburo reflekteer?

 

 • Die Departement van Handel en Nywerheid het ‘n eenmalige opheffing van ongunstige inligting en inligting met betrekking tot opbetaalde vonnisse gepubliseer onder Regulasies, 2014 ( 'die krediet inligting amnestie') wat 1 April 2014 in werking getree het. Alle kredietburo's was verplig om die volgende inligting binne 2 (twee) maande na die effektiewe datum te verwyder:

a) Alle ongunstige kredietinligting van verbruikersgedrag soos "verstek" en ". stadige betaal inligting";

b) Alle ongunstige kredietinligting van die handhawing optrede deur die kredietverskaffer soos "oorhandig vir invorderings" of "af te skryf.";

c) Alle negatiewe krediet inligting wat binne die betaling profiel van 'n verbruiker .;

d) d) Alle opbetaalde vonnisse waar die verbruiker die kapitaal bedrag gedelg het. Dit beteken nie dat die skuldenaar nie meer verantwoordelik sal wees vir die uitstaande skuld op 1 April 2014 in terme van (a) tot (c) hierbo nie

 • Vanaf die 1ste Junie 2014 moet kredietburos binne 7 (sewe) dae na ontvangs van bewys van betaling, opbetaalde vonnisse van ‘n skuldenaar se kredietrekords verwyder, op verifikasie deur die skuldeiser date die rekening werklikheid ten volle betaal is. Die kredietburo wat die verwydering van 'n opbetaalde beoordelings inisieer moet ander geregistreer krediet buros inlig hiervan binne 3 (drie dae na kennisgewing) om die inligting te verwyder
 • Alle nuwe ongunstige status kodes ná 1 April 2014 kan aangeteken by die krediet buros deur die skuldeiser. Sodanige inligting sal besin oor die skuldenaar se krediet profiel vir 'n maksimum tydperk vertoon in die Regulasies van die NCA.

Top of Page

9. Beteken die Nuwe Nasionale Krediet Wet dat ‘n skuldenaar nie meer verantwoordelik sal wees vir sy uitstaande skuld nie?

 

Ongelukkig nie. Die NCA reguleer slegs die krediet industrie beter, die verlening van krediet en die invordering van uitstaande skuld ten opsigte ‘n skuldenaar se plig of verpligting om die sy/haar skuld te betaal gesamentlik met die toepassing van die betrokke bepalings van die Nasionale Krediet Wet en ander toepaslike wetgewing.

Top of Page

10. Indien roerende eiendom teruggeneem word deur skuldeiser of die skuldenaar handig dit terug, is ‘n skuldenaar nog verantwoordelik in terme van betalings bepaal volgens die ooreenkoms?

 

Ja, ‘n skuldenaar is steeds verantwoordelik vir die balans verskuldig nadat die opbrengs van die verkoop van die goedere op veiling gekrediteur is teenoor die uitstaande balans.

Top of Page

11. Is Prokureurs of Skuldinvorderaars geregtig om rente te hef en hoeveel kan hulle hef?

 

Die rente gehef is in ooreenstemming met die aanvanklike ooreenkoms tussen die skuldeiser en skuldenaar wat betaalbaar is aan die skuldeiser, dus die gespesifiseerde kontraktuele rentekoers per jaar. As die partye ooreengekom dat rente sal gehef word in hulle ooreenkoms, maar versuim om die rentekoers uiteen te sit sal die mora rentekoers van toepassing wees in terme van die Voorgeskrewe Rentekoers Wet, 44 van 1975 wat kan verander van tyd tot tyd.

Top of Page

12. Hoeveel invorderings kostes kan gehef word deur Skuldinvorderaars of Prokureurs?

 

Top of Page

13. Wanneer sal ‘n eis verjaar?

 

 • Die Verjaringswet, Wet, 68 van 1969 verduidelik die presiese vorm van eise tesame met die tydperk van toepassing op elke vorm.
 • Die verjaring van eise in terme van Krediet ooreenkomste word gereguleer deur die bogenoemde wetgewing saamgelees met die bepalings van die NKW, waar van toepassing.
 • Sodra vonnis toegestaan is sal die vonnisskuld eers ná 30 (dertig) jaar verjaar.

Top of Page

 

flemix-debt-collection-specialists-banner-prokureur